ร าค าทองวันนี้พุ่งขึ้นแ รง

ร าค าทองคำวันนี้ (21 เม.ย.) พุ่งขึ้น 250 บ าท เปรี ยบเที ยบกับร าค าปิ ดเมื่อวานนี้

ทองรูปพร รณข ายออกที่บ าทละ 26,900 บ าท ต ามข้อมูลจ ากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 14:40 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 26,300 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,400 บ าท ต ามประก าศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพร รณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 25,832.64 บ าท และมีร าค าข ายออกที่ 26,900 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,781.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 21 เม.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 26,300 บ าท

ข ายออก บ าทละ 26,400 บ าท

ทองรูปพร รณ

รับซื้อ บ าทละ 25,832.64 บ าท

ข ายออก บ าทละ 26,900 บ าท

ประก าศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 26,350 บ าท

ข ายออก บ าทละ 26,450 บ าท

ทองรูปพร รณ

รับซื้อ บ าทละ 25,878.12 บ าท

ข ายออก บ าทละ 26,950 บ าท

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 26,300 บ าท

ข ายออก บ าทละ 26,400 บ าท

ข้อมูลprachachat