สิ ทธิ์บัตรค นจ นวันนี้เงิ นอะไรเข้าบ้ างดูด่ วน

สำหรับบุคคลร ายได้น้อยกรมบัญชีกล างโอนเงิ นเข้ าวันที่ 22 นี้ โดยใครได้รับสิ ทธิ์อะไรบ้ างไป

เช็ คสิ ทธิ์บัตรค นจ นวันที่ 22 เมษายน 64 เงิ นอะไรเข้ าบ้ างเช็ คด่ วน โดยรั ฐจะโอนเงิ นให้กับผู้ถือบัตรค นจ นหรือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

หรือหากมีข้อสงสัยสาม ารถสอบถ ามข้อมูลก ารจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

วันที่ 22 เมษายน 2564

เบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าท/เดือน (จ ากเดิม 800 บ าท/เดือน)

และผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ” จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564

สาม ารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

สาม ารถเติมเงิ นเข้ าบัตรค นจ นได้ที่ตู้ ATM ของธน าค ารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธน าค ารกรุงไทยเท่านั้น โดยมีวิธีดังนี้

สอดบัตร ATM ธน าค ารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธน าค ารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่ านของบัตร

-เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์

-เลือกบัญชีออมทรั พย์

-เลือกบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงิ นพร้อมเพย์

-เลือกบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิกส์

-ใส่หม ายเลขบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ 16 หลัก ที่ต้องก ารเติมเงิ น

-ตร วจสอบหม ายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง

-ใส่จำนวนเงิ นที่ต้องก ารเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สาม ารถเติมเงิ นได้ 100-30,000 บ าท)

-ตร วจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันก ารทำร ายก าร

ข้อมูลmoneyguru