12ร าศีแม่นด วงจ ากร้ ายกล ายเป็นดีหมดเคร าะห์หมดโศก

อุ่นใจทุกครั้งที่ได้ฟังคำทำน าย อ.ลักษณ์ ร าชสีห์ ฟันธงดวง 12 ร าศีเปลี่ ยนจ ากร้ ายกล ายเป็นดี

และมีการเปลี่ ยนแป ลงอย่ างแน่นอน ฉันมากับด วง เชื่อ อ.ลักษณ์ อย่ างสุดใจว่าชะต า

หรือกร รมของเร า ก็อยู่ที่เร าทำทั้งในปัจจุบันและอดีต

และก ารทำน ายด วงเป็นก ารไกด์เส้นชีวิต ให้เดินไปข้ างหน้ า หรือไกด์เส้นทางให้เร าว่าเร าควรลุกขึ้นมาเปลี่ ยนแป ลง

ไม่ควรนั่งจมกับอดีต ถ้าทำน ายดี ยิ่งต้องรีบลุกขึ้นและเดินหน้ าให้เร็ว รับกับความเปลี่ ยนแป ลง

ฉันมากับดวงถ่ ายทอดบทก ารทำน ายของ อ.ลักษณ์ อย่ างครบถ้วนแล้ว ทั้ง 12 ร าศี แ ม่นหรือไม่ คุณผู้อ่านเป็นผู้ตัดสิ นนะคะ

สำหรับร าศีแรกเลย คือ

ร าศีธนู 16 ธันวาค ม – 15 มกร าค ม

มีเทพประจำตัวพฤหัสบดี ในเวลานี้มีดาวด วงหนึ่งโคจรไปอีกด วงหนึ่ง 5

ธันวาค ม 2563 ไปจ น 2 ปี จ นถึงมีน าค ม 2566 เป็นห้ วงเวลาที่ดีอย่ างไร ดีเรื่องอะไร

ต ามหลักโหร าศาสตร์ ดาวเสาร์เจ้ าเรื อนก ารเงิ น โคจรเข้ าสู่เรื อนก ารเงิ นในรอบ 30 ปี มีเกณฑ์มั่นคง

หมดห นี้หมดสิ น ในห้ วงเวลานี้ ร าศีธนูมีเกณฑ์ร่ำร วยมั่นคงแต่ถ้ารออย่ างเดี ยวก็ไม่เกิ ดขึ้น

คือเร าต้องเตรี ยมตัว วางแผน ลุยเข้ าไป ด วงค นที่จะร วยได้ ไม่มีง่ าย

มีโ ชค ตั้งแต่ 11 เมษายน จ นถึงปล ายเดือนเมษายน ก ารเสี่ ยงโ ชคจะมีโอก าสถูกห วย ดาวที่มาแ รง หรืออย ากมีลู กก็จะมี

ร าศีสิงห์ วันที่ 17 สิงหาค ม – 16 กันย าย น

เป็นร าศีของเจ้ าป่า ค นเกิ ดร าศีสิงห์ไม่ค่อยยอมใคร มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ยอมใคร

ที่ผ่ านมามักติดขัดไม่ลงล็อก ลงรอยกับใคร และตั้งแต่ 28-29 มีน าค มที่ผ่ านมา มีก ารเปลี่ ยนแป ลงที่ดีแล้ว

และจะดีไปจ นถึง 28 กันย ายน คุณต้องเกิ ดความหวัง ก ารตั้งเป้าต่างๆ ในชีวิต

จะมีโอก าสสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำ มีค นให้ความช่ วยเหลือ ด วงชะต าจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ

แต่ในเดือนตุลาค มทั้งเดือน ด วงจะตกช่ วงสั้นๆ และด วงชะต าจะดี ถึงเดือนเมษายน ปี 2565 และด วงชะต าจะเปลี่ ยนอีกครั้งหนึ่ง

ดาวล าภะโคจรเล็งชะต า เวลานี้ควรไห ว้พระทำบุญ ไม่ควรไปไหน หรือทำอะไรที่เสี่ ยง

ร ากบุญกตั ญ ญูจะเป็นกำลังของคุณ หมั่นทำบุญทั้งก ารศึกษา บิด าม ารดา

ร าศีมิถุน วันที่ 14 มิถุน ายน – 14 กรกฎาค ม

ด วงในเวลานี้ดาวประจำตัวกำลังจะโคจร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน โดยประมาณจะมีโ ชคมีล าภ

โ ชคล าภของคุณกลางเมษานี้เป็นต้นไปคือดาวมฤตยูแปลได้ 0 6 4 1 8 ในเวลานี้ค นชื่นใจสุด

เวลาจ ากนี้ไป เอ่ยปากจะยืมเงิ นใคร คุณจะโ ชคดี และจะมีความสุขในก ามโลกีย์ โ ชคล าภต่ างๆ ที่พึงมี อาหารอร่ อยรสจะปร ากฏแ ก่คุณ

ร าศีพฤษภ วันที่ 14 พฤษภาค ม – 13 มิถุน ายน

ร าหูโคจรทับเรื อนชะต า มีเกณฑ์ป่ วยเจ็บออดแอด ปวดท้องปวดไส้ เป็นฝีเป็นไข้อุบัติเห ตุเล็กน้อย เป็นปกติธร รมดา

พกพระกริ่ง นรสิงห์ปราบมาร บูชาเพื่อช่ วยดูแลเจ้ าของชะต า ให้ช่ วยก ารเปลี่ ยนแป ลง

จ ากร้ ายจะกล ายเป็นดี หรือจะพกพระปิ ดต า มหาล าภ ปิ ดก ารมีเคร าะห์

ร าหูทับแต่ก็มีเรื่ องดี คุณนิ่งเฉยต่อโ ชคชะต าไม่ได้ อย่ าหดหู่ อย่ าหมดกำลังให้ต่อสู้ชีวิ ต

มีชัยช นะ ควรหาเหรี ยญสมเด็จพระเจ้ าต ากสิ นมหาร าชมาพกไว้

ก ารเสี่ ยงโ ชคไม่ปร ากฏล าภ แต่อาจจะพลิกล็อก ให้ฝากค นซื้อ หม ายถึงค นใก ล้ตัวที่สาม ารถบอกได้

แ รงก ายแ รงใจที่หมดก่อนหน้ านี้ หลัง 14 เมษายนเดินหน้ า ด วงชะต าถูกดึงไปในด วงก ารเงิ น

ดีขยันแล้วจะร วย จ ากนี้ถึงเดือนกันย ายน บุกเบิกเรื่องงานจะมีช่องทางโอก าสร ายได้ที่เห็นชัดอย่ างแน่นอน

ร าศีมังกร 16 มกร าค ม – 12 กุมภาพันธ์

ดาวประจำตัวเป็นดาวเสาร์ นิสัยไม่เปลี่ ยนแป ลง เป็นยังไงในอดีต ปัจจุบันก็เป็นอย่ างนั้น เป็นค นคงที่คงวา

ไม่ต ามใจใคร ไม่ยอมเปลี่ ยนเพื่อใคร อย่ างด วงค นดังที่ผมเคยดู ท่ านสมัคร สุนทรเวช นก สิ นจัย

หรือแ ม้แต่ท่านประยุทธ์ น ายกรั ฐมนตรีก็มังกร ค นมังกรดีอย่ างที่ใครจะเกลี ยดก็ไม่เปลี่ ยน เกลี ยดก็เกลี ยดไป ข้ าเป็นอย่ างนี้

ค นมังกร ตั้งแต่วันที่ 29 มีน าค ม – 28 กันย ายน คุณมีโอก าสดีบรรย าก าศรอบตัวที่ช่ วยเกื้อกูลให้ศัตรูแ พ้ภั ย

มีโอก าสคัดกรองสิ่งต่ างๆ รอบตัว และสำหรับค นที่ทำเรื่องกู้ธน าค ารต่ างๆ จ ากนี้ไปถึงเดือนกันย ายน

จะสมปร ารถน า ซื้อง่ายข ายคล่อง มีโอก าสหมุนเงิ นดีกว่าที่ผ่ านมา

ร าศีมังกร ทำบุญอุทิศให้บิดาม ารดาในทุกชาติภพของข้ าพเจ้ าจะดี ประสบความสุขโ ชคดี

วัดบ้ านเกิ ดจังหวัดเกิ ด พระโบร าณ เทพ หรือเจ้ าแ ม่ต่ างๆ ถือว่าเป็นเรื่องของก ารสื่อสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์

และมีเทพองค์หนึ่งที่เกี่ ยวกับคลังก ารเงิ น คือ เจ้ าพ่ อพระคลังมหาสมบัติ

ร าศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีน าค ม

ตั้งแต่ 29 มีน าค มที่ผ่ านมา ไปจ นถึง 28 กันย ายน จะเกิ ดล าภผล ค นโสดมีค นเข้ ามาในชีวิต

ชะต ากำลังดีให้เลิกป่ วยจิต ให้มีกำลังใจ 10 กันย ายน 63 ถึง มีน าค มปี 65 โดยสภ าพรวม ห่อเหี่ ยว

หด ค นเกิ ดร าศีกุมภ์แต่บัดนี้เลิกได้ ดี จิตใจดี ลุกขึ้นมาด วงเร าจะดี เอาน้ำมนต์อาบตนเป็นมงคลดี

ดาวพฤหัสบดีมาจ ากเรือนก ารเงิ น เลข 5 เป็นเลขนำชัย ส่วนเลขประจำตัวเป็นเลข 8 เลขมงคล

ช่ วงนี้ร าหูหมดกำลัง ควรบูชาพระชัยปีมงคล จะดี เส ริมชะต าร าศี พระเศร ษฐีนวโกฏิ

จะมีเรื่องไม่สบ ายใจอันเกิ ดเรื่องจ ากค นในคร อบครั ว ต้องปล่ อยวางบ้ าง

กร รมเข าไม่ใช่กร รมเร า เร าต้องปล่ อยว าง พิธีกร รมสัญญาต้องระวั งอย่ าประม าท

ร าศีกันย์ 17 กันย ายน – 16 ตุลาค ม

ต้องเข้ าใจ ชีวิตค นเร าจะดีอย่ างเดียวได้อย่ างไร มีปั ญห า แต่ให้อดทนทำอะไรตั้งสติ อย่ าประม าท

อย่ าโพสต์อย่ าด่ าใคร อย่ าเกรี ยนย์คีบอร์ด ในโลกนี้มีทั้งเร าชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติ

ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวให้ทนเก็บไว้ ค่อยๆ แ ก้ แต่ถ้าแ ก้ไม่ได้ ช่างมัน เร าต้องบริห ารจัดก ารเรื่องของเร า

แต่ถ้าเรื่องไก ลตัว อย่ าไปสนใจไม่มีอะไรที่ดีขึ้นจ ากก ารสนใจเรื่ องรอบตัว ใครทำอะไรได้อย่ างนั้น กร รมเป็นเครื่ องชี้เจตน า

จะเกิ ดปั ญห าอะไร ให้เข้ าใจในสิ่งที่เกิ ดขึ้น ให้คิดแต่เรื่องดีๆ

สิ่งไม่ดี อุปสร รคจะอยู่กับคุณถึงเดือนกันย ายน หลัง 28 กันย ายน จะคลี่คล าย

ชาวร าศีกันย์ห้ ามเดินทางไปต่ างจังหวัด ดาวเดินทางเข้าสู่มรณะ ความป่ วยเ จ็บจะมาหา

ก่อทุ กข์จ ากก ารไปนู่นนี่ แนะนำให้อยู่กับที่ เก็บเนื้ อเก็บตัวอยู่กับตัวเองให้มาก

โ ชคล าภ ไม่มี อย่ าเสี่ ยงเลย เพร าะด วงตกนั่นเอง

ร าศีกรกฎ วันที่ 15 กรกฎาค ม – 16 สิงหาค ม

ด วงตกพอสมควร หนักยิ่งกว่าชาวร าศีกันย์ มีด วงแตกด วงร้ าว ดาวเสาร์เล็งด วงชะต า

มีความทุ กข์ระทม กดดันตึงเครี ยด มีปั ญห าเรื้อรังยืดเยื้ อไม่จบง่ ายๆ ดังนั้นคู่รักคู่ครองต้องมีความเข้ าใจกัน อย่ าเยอะระหว่ างกันและกัน

อย่ าคิดก ารใหญ่ ดีที่สุด คือต ามล้ างต ามเช็ ดต ามแ ก้ ตั้งสติระมั ดระวั งจะดี แต่ทุก ข์สุขสลับไป

หลังจากวันที่ 11 เมษายน ดาวไปชุมนุมที่เรื อนก ารงาน มีด วงก่อให้เกิ ดงานร ายได้ ขอให้ทำ

ต ามกำลังของตนอย่ าโอเวอร์ ทำเท่าที่เร าทำได้ มีโอก าสมีงานมีช่องทางมีลู่ทาง

ร าศีกรกฎตอนนี้ หาโอก าสบูชา สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ พระปกใบมะขามเจ้ าคุณธงชัย ปกป้องคุ้มครองรักษาเป็นมงคล

เตือนร าศีกรกฎไม่ดีเรื่องหุ้นส่วนคู่คร องค นรักค นที่เร าไปกระทำกิจกร รมด้วย มีปั ญห ากวนหัวใจ

แต่ก ารเงิ นดีตั้งแต่มีน าค มที่ผ่ านมา ถึงเดือนพฤษภาค ม ก ารเงิ นดี ก ารงานดี ฟันธง!

ร าศีตุล วันที่ 17 ตุลาค ม – 15 พฤศจิก ายน

ด วงชะต าโ ชคดี แต่ต้องทำงานให้เยอะ ทำให้เหนื่ อย อย่ าได้หยุด แต่ยังมีกำลังใจ ท่องไว้ก ายเร าเหนื่ อยพักก็หาย

อย่ าเอาความเหนื่ อยไว้ในจิต เวลาพักจะมีมากในโลงศพ ตอนนี้อย่ าไปกลัวว่าไม่ได้พัก

อย่ าไปคิดมาก เหนื่ อยแล้วดี เหนื่ อยแล้วสำเร็จ ทำไปเถอะ

ทำงานให้มาก นอนให้น้อย มีโอก าสมีร ายได้ ไม่ต้องทุ กข์ โ ชคดีที่ได้ทำ ดูจ ากด วงชะต ายิ่งงานมาก

มีช่องทางธุรกิจเงิ นขยับขย ายประสบความสำเร็จ แต่ต้องระวั งก ารเจ็บป่ วย ทานอาหารให้มีคุณค่ าด้วย

ชาวร าศีกรกฎ ให้หาโอก าสไปหาน้ำมนต์จ ากวัดใก ล้บ้ าน เอามาอาบ ล้ างหน้ า

ให้หน้ าผ่องใสทุกวันเป็นมงคล หรือหาพระกริ่งมาติดตัว หรือพระชัยปีมงคล วัดเจ้ าอาม

ร าศีเมษ วันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาค ม

ด วงชะต ากำลังดีจะมีโ ชคล าภ เห็นช่องทางต่ างๆ ไม่มีอะไรติดขัด

และหลังจ ากสงกร านต์ด วงเปิ ดจะมีค นคอยเกื้ อหนุน ทุกอย่ างร าบรื่นทั้งก ารเงิ นก ารงาน ฟันธง!

เจ้ าพ่ อพระคลังมหาสมบัติ บอกว่าพฤษภา มิถุน ายน จะเกิ ดโชคใหญ่ เตรี ยมตัว

ร าศีมีน วันที่ 14 มีน าค ม – 12 เมษายน

ถ้าดี ดีใจหายแบบค าดไม่ถึง ถ้าร้ าย แย่แบบน่ าตกใจ หรือเบื่ อเหลือเกิน มันจะเกิ ดขึ้นกับค นเกิ ดในร าศีมีน

เลือกเอาจะเอาอย่ างไหน ตัวคุณเลือกเอง เป็นไปต ามสิ่งที่คุณคิด ด วงชะต าในเวลานี้มีดาวชุมนุมส่งผลต่อมีเรื่องเกิ ดขึ้นมากมาย

ด วงชะต าบ างเรื่องเกิ ดขึ้น ชีวิ ตคุณพลิกล็อกได้หมด อยู่ที่คุณจะเลือก คุณอย่ าปล่ อยต ามอารมณ์ต้องมีแผน

กำหนดมัน อย่ าทำให้เร าต้องเป็นต ามที่จิตสั่ง

เรื่องเงิ น ตั้งแต่ 11 เมษายน จ นถึงสิ้ นเดือน เป็นต้นไปจะมีเงิ นผ่ านมาเข้ ามาอย่ างมาก หลากหล ายช่องทาง คิดไม่ถึง

ความรัก ปลายเมษายนจะปวดหัว หรือคนมีคร อบครั วอย่ าช วนทะเล าะ

ข้อมูลthairath