รบ.คลอดเยี ยวย ารอบ2 พ.ค.นี้มาแน่

น ายกฯ หารือทีมเศร ษฐกิ จ บรรเทาผลกระทบcv “สุพัฒนพงษ์” เผย พ.ค.ออกแพ็คเกจกระตุ้นเศร ษฐกิ จ

ทั้งม าตรก ารเก่ า-ให ม่ หนุนบริโ ภค ต่ออายุม าตรก ารเยี ยวย า มีผล มิ.ย.นี้ เผยรั ฐบ าลมีงบพอเยี ยวย ารอบนี้ รับหากจำเป็นอาจกู้เพิ่ม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี เรียกหน่ วยงานเศร ษฐกิ จหารือม าตรก ารทางเศร ษฐกิ จจ ากผลกระทบของcv

ระลอกให ม่หลังก ารประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2564

โดยผู้ร่ วมหารือมีน ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงพลังงาน

น ายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงก ารคลัง

รวมทั้ง ม.ล.ชโยทิต กฤษดากร หัวหน้ าทีมปฏิบัติก ารเชิงรุกและทาบทามบริษัทเอ กช นไทยและต่ างประเทศ

น ายดนุชา พิชยนันท์ เลข าธิก ารสภาพัฒน าก ารเศร ษฐกิ จและสังค มแห่งชาติ (สศช.)

และน ายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าก ารก ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พล.อ.ประยุทธ์ กล่ าวก่อนก ารหารือว่า เป็นก ารพูดคุยม าตรก ารเยี ยวย าเศร ษฐกิ จเพิ่มเติม

โดยโครงก าร “เร าช นะ” จะดำเนินก ารต่อและม าตรก ารที่จบไปแล้วจะพิจ ารณาอีกครั้ง ซึ่งจะได้คำตอบเร็วๆ นี้

โดยยืนยันว่ารั ฐบ าลไม่มีปั ญห างบประม าณสำหรับดำเนินแต่ละม าตรก าร

และจะพย าย ามจัดหางบประม าณให้เพียงพอในสถานก ารณ์ขณะนี้

น ายสุพัฒนพงษ์ กล่ าวว่า รั ฐบ าลกำลังประเมินผลกระทบทางเศร ษฐกิ จจ ากผลกระทบของcv

โดยก ารระบ าดในรอบนี้ค าดว่าคลี่คล ายใน 2 สัปดาห์ เพร าะแต่ละหน่ วยงานมีประสบก ารณ์ใน

ก ารรับมือกับโ รคระบ าดในรอบที่ผ่ านมาแล้ว แต่ต้องอาศัยความร่ วมมือจ ากทุกค น

ส่วนม าตรก ารทางเศร ษฐกิ จอยู่ระหว่างก ารพิจ ารณาของกระทร วงก ารคลัง และ สศช.เพื่อจัดทำม าตรก ารที่เหม าะสม

ซึ่งคาดว่าจะออกมาเป็นแพ็คเกจได้ในเดือน พ.ค.2564 และมีผลเริ่มให้ประชาช นใช้ได้ในช่ วงต้นเดือน มิ.ย.นี้

โดยชุดม าตรก ารจะมีทั้งม าตรก ารให ม่และก ารต่ออายุม าตรก ารเดิม ประกอบด้วย

1.โครงก ารสนับสนุนให้ประชาช นนำเงิ นออมออกมาใช้ ซึ่งเป็นม าตรก ารให ม่ที่นำมาใช้เพร าะปัจจุบันประชาช น

มีเงิ นออมกว่า 5 แสนล้ านบ าท และกระทร วงก ารคลังคิดมาตรก ารออกมาแล้ว โดยจะเริ่มใช้เดือน มิ.ย.นี้

2.โครงก ารค นละครึ่ง ระยะที่ 3

3.โครงก ารเร าเที่ยวด้วยกัน ซึ่งโครงก ารค นละครึ่งและเร าเที่ยวด้วยกันเป็นม าตรก ารที่จะเดินหน้ าต่อต ามที่มีก ารชี้แ จงไว้

นอกจ ากนี้ ม าตรก ารอื่นในลักษณะก ารจ่ ายเงิ นเยี ยวย าจะมีก ารพิจ ารณาต่ออายุ เช่ น โครงก ารเร าช นะสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

โครงก ารเร ารักกันสำหรับผู้ประกันตน ม.33 โดยได้หารือว่าสำหรับผู้ที่มีสิ ทธิ์อาจต่ออายุออกเพื่อไม่ให้ประชาช นแย่งกันลงทะเบี ยน

ส่วนจะเป็นรูปแบบเดิมหรือไม่ และจะให้มากแค่ไหนเรื่องนี้ให้กระทรวงก ารคลังดูในร ายละเอี ยด

โดยกรุงเทพธุรกิจร ายงานว่าก ารออกม าตรก ารออกมาพร้อมกันทำให้ค นที่จะได้ม าตรก ารมีหลายกลุ่มจะได้ช่ วยกันใช้จ่ ายให้เงิ นหมุนเวี ยน

ข้อมูลbangkokbiznews