คลังแ จงเร าช นะ7,000บ าทรอบ2 ไม่ต้องลงสมั คร

โฆษกกระทร วงก ารคลัง ชี้แจง “โครงก ารเร าช นะ” แ จก 7,000 บ าท อีก 2.4 ล้ านค น ไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่ม

วันที่ 20 เมษายน 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

เปิ ดเผยถึงกระแสข่ าวที่ว่า ครม.เห็นชอบให้มีก ารลงทะเบี ยนเพิ่มในโครงก ารเร าช นะอีก 2.4 ล้ านค น

โดยใช้งบกว่า 3 พันล้ านบ าทนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้มีก ารเปิ ดรับสมั ครลงทะเบี ยนเพิ่ม โดยจำนวนดังกล่ าว

เป็นก ารค าดก ารณ์ว่าจะมีผู้รับสิ ทธิได้สูงกว่ากรอบเดิมที่ว างไว้ ดังนั้น

คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนค นที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงก ารก็ได้ปิ ดรับลงทะเบี ยนไปแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้ านค น ที่ ครม.เห็นชอบ

เป็นก ารอนุมัติในขั้นตอนของก ารใช้งบประม าณ เนื่องจ ากที่ผ่ านมา ครม. อนุมัติกรอบเป้าหม ายโครงก ารเร าช นะไว้ 31.1 ล้ านค น

วงเงิ น 210,200 ล้ านบ าท แต่เมื่อมีก ารลงทะเบี ยนจริงแล้วมีผู้สาม ารถรับสิ ทธิได้สูงกว่าเป้าหม ายที่ตั้งไว้

โดยค าดว่าจะมีผู้รับสิ ทธิได้รวม 33.5 ล้ านค น ดังนั้น คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประม าณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้ องกับจำนวนค นที่เพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม. วันที่ 20 เม.ย.64 ยังเห็นชอบให้ขย ายระยะเวลาก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์

ของโครงก ารเร าช นะ ออกไปจ นถึง 30 มิ.ย.64 จ ากเดิมสิ้ นสุด 31 พ.ค.64

เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาช นที่ไม่สาม ารถเดินทางออกไปใช้จ่ ายในช่ วงก ารระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcv

ข้อมูลprachachat