สภ าพอาก าศวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง

ความกดอาก าศต่ำปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และมีอาก าศร้อน ขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดความชื้นเข้ าไทย

ทำให้ภ าคอีสานจ นถึงใต้มีฝนฟ้าคะนอง

วันที่ 21 เม.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า ระบุว่า

ความกดอาก าศต่ำเนื่ องจ ากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น

กับมีอาก าศร้อนในตอนกลางวัน ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจ ากทะเลอันดามันและอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุม

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภ าคใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณดังกล่ าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้ ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่ าวระมั ดระวั งอันตร ายจ ากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “ซูรีแค” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้ านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้ม

เคลื่ อนตัวไปทางทิศเหนือออกห่ างจ ากประเทศฟิลิปปินส์ม ากยิ่งขึ้น โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอาก าศของประเทศไทย

นอกจ ากนั้นในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

ข้อมูลthairath