เตรี ยมคล อดค นละครึ่งเฟส 3

รั ฐเตรี ยมคล อดค นละครึ่งเฟส 3 ‘สุพัฒนพงษ์’ แย้ม ‘บิ๊กตู่’ เตรี ยมออกแพ็กเกจสู้cv พ.ค.นี้

น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงพลังงาน เปิ ดเผยว่า

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่ านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงกลาโหม

เรียกทีมเศร ษฐกิ จหารือถึงม าตรก ารเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcvสายพันธุ์ให ม่ 2019

หรือcvระลอก 3 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั่นในประเทศไทย และจำนวนผู้ป่ วยที่เพิ่มขึ้นจะค่อยๆ ลดลงไป

ส่วนม าตรก ารกระตุ้นก ารลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจประม าณเดือนพฤษภาค ม และจะเริ่มม าตรก ารได้ในเดือนมิถุน ายน อาทิ

ค นละครึ่งเฟส 3 เร าเที่ยวด้วยกัน โดยจะเป็นม าตรก ารเดิมเป็นส่วนใหญ่ ให้กดยืนยันตัวตนรับสิ ทธิได้ รวมถึง

มี พ.ร.ก.กู้เงิ นสิ นเชื่ อฟื้นฟู และพักทรั พย์พักห นี้ วงเงิ น 3.5 แสนล้ านบ าท นอกจ ากนี้

มีม าตรก ารให ม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงิ นออมที่มีอยู่ 6-7 แสนล้ านบ าท ให้ออกมาใช้จ่ าย

ข้อมูลmatichon