ร าศีใดในต่อไปนี้ปากพารุ่ง ทั้งธุรกิจและสมั ครงาน

สำหรับในช่ วงระห ว่างวันที่ 19 – 25 เมษายน 2564 นี้ มีร าศีหนึ่งที่ “ปากเป็นเอ ก”

พารุ่งทั้งธุรกิจ และสมั ครงาน นั่นก็คือร าศีเมษ ผู้ที่เกิ ดระหว่ างวันที่ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ชาวร าศีเมษ ร าศีแห่งนักรบผู้กล้ า ที่รู้ว่าเมื่อเข้ าสูสน ามรบจะต้องบ าดเจ็บ สูญเสี ย แต่ด้วยความเชื่ อมั่น

มีศรั ทธ าต่อตัวเอง ถึงรู้ว่าจะเจ็บ จะหายนะ แต่ก็จะสู้ เพร าะแน่ใจว่าผลสุดท้ ายที่ได้รับคือ ชัยช นะ

ในสัปดาห์นี้ร าศีเมษจะโดดเด่นเรื่ องก ารงานเพร าะปากเป็นเอ ก ….ก ารใช้คำพูด เขียนอย่ างหวานๆ

ละมุนละไม โดยเฉพ าะจ ากงานบริก าร ค้ าขาย หรือ ตัวแทน น ายหน้ า ก็จะอยู่ในเก ณฑ์ดีที่จะทำให้ผู้รับฟัง

ผู้อ่านคล้ อยต าม ที่จะทำให้งานสำเร็จต ามเป้าหม าย มีผลกำไรหลั่งไหลเข้ ามา หรือ หากได้ไปสัมภ าษณ์งาน ก็จะมีโอก าสได้อย่ างง่าย ๆ

ข้อมูลsanook