เผยด วงท่ านที่เกิ ดวันจันทร์

ดูด วงร ายวันประจำวันอังค าร ที่ 20 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันจันทร์

ก ารงาน ก ารเจร จาธุรกิ จก ารค้ าประสบผลสำเร็จ

ก ารเงิ น พบเรื่องตึงเครี ยดทางก ารเงิ น

ความรัก เดินทางไก ลแล้วได้พบรัก

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

บูชาพระขันทกุม าร

อัญมณีมงคล นิล

สีมงคล สีส้ม

เลขนำโชค 3,4,7

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 15 – 21 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:19 – 11:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 11:09

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 9:45 – 15:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 8:29 – 15:09

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 6:09 – 14:39

ข้อมูลsanook