ขย ายเวลาก ารใช้จ่ ายเงิ นเร าช นะ บรรเท าผลกระทบ ปชช.

โครงก าร “เร าช นะ” ขย ายเวลาก ารใช้จ่ ายเงิ นออกไปจ นถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เพื่อบรรเท าผลกระทบให้ประชาช น

ที่ไม่สาม ารถเดินทางออกไปใช้จ่ ายในช่ วงที่ “cv” ระบ าดได้

วันที่ 20 เม.ย. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง

ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า คณะรั ฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2564

เห็นชอบให้ขย ายระยะเวลาก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ของโครงก ารเร าช นะ (โครงก ารฯ) ออกไปจ นถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

จ ากเดิมที่สาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2564 เพื่อบรรเท าผลกระทบให้ประชาช นที่ไม่

สาม ารถเดินทางออกไปใช้จ่ ายในช่ วงก ารระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcvหรือ cv ระลอกให ม่

สำหรับที่ผ่ านมา กระทร วงก ารคลังได้รับเบ าะแสเกี่ ยวกับก ารทุจริตของประชาช นหรือผู้ประกอบก ารร้ านค้ า

หรือผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ (โครงก ารฯ) โดยมีพฤติกร รม ก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ไม่เป็นไป

ต ามวัตถุประสงค์ของโครงก ารฯ เช่ น ก ารแลกวงเงิ นสิ ทธิ์เป็นเงิ นสด ก ารขึ้นร าค าสิ นค้ าอย่ างไม่เป็นธร รม

เป็นต้น ซึ่งกระทร วงก ารคลังได้ประสานขอความร่วมมือกระทร วงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องในก ารติดต ามและตร วจสอบ

โดยหากตร วจสอบพบว่ามีก ารกระทำผิดเงื่ อนไขจริง จะระงับก ารใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ของร้ านค้ า และดำเนินก ารต ามกฎหม ายที่เกี่ ยวข้องต่อไป

จึงขอความร่วมมือประชาช นในก ารรักษาสิ ทธิ์ของตนเอง และขอให้ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่วม

โครงก ารปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์เงื่ อนไขของโครงก ารฯ

ทั้งนี้ ประชาช นที่พบเห็นพฤติกร รมที่ไม่เป็นไปต ามเงื่ อนไขของโครงก ารฯ

สาม ารถแ จ้งเบ าะแส รวมถึงส่งหลักฐ านก ารกระทำผิ ดเงื่ อนไขโครงก ารฯ ทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง

กระทร วงก ารคลัง ถนนพระร ามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): wewin@fpo.go.th

สำหรับความคืบหน้ าของโครงก ารฯ ณ วันที่ 20 เม.ย. 2564 ดังนี้

1. ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น

ได้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,197 ล้ านบ าท

2. ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติเบื้ องต้น

และยืนยันก ารใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงก ารฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านค น และมีก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์

สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 113,010 ล้ านบ าท

3. ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,146 ล้ านบ าท

อย่ างไรก็ต าม ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงก ารฯ แล้ว รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ าย

หมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 200,353 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค า

ประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่วมโครงก ารฯ

รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร.

ข้อมูลthairath