เร าช นะกลุ่ มไหนยังรอรับเงิ น เตื อนใช้เงิ นได้อีก 1 เดือน

เช็ คความคืบหน้ า “เร าช นะ” ตร วจสอบสถ านะ กลุ่ม “ไม่มีสม าร์ทโฟน” ยังได้เงิ นอีก รอรับ 7,000 บ าท

ในวันที่ 22 เม.ย.64 ส่วนกลุ่มอื่นๆ พบว่าได้รับ “เงิ นเยี ยวย า” ครบวงเงิ นแล้ว

เตื อนระยะเวลาใช้เงิ นเหลืออีก 1 เดือน 11 วัน วางแผนก ารใช้เงิ นให้ดี

อัพเดทความคืบหน้ าโครงก าร “เร าช นะ” ตร วจสอบสถ านะ ล่ าสุดพบว่าประชาช นส่วนใหญ่ที่ได้รับสิ ทธิ์

เกื อบทุกกลุ่มที่ลงทะเบี ยนก็ได้รับเงิ นเยี ยวย าครบเต็มวงเงิ นแล้ว เหลืออีกเพียง 1 กลุ่ม ที่รอรับเงิ น 7,000 บ าท

ในวันที่ 22 เม.ย.64 ที่จะถึงนี้ รวมถึงอัพเดทระยะเวลาที่ใช้เงิ นในโครงก ารเหลืออีกกี่วัน?

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวมรวมข้อมูลมาให้รู้กัน ดังนี้

1. กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เงิ น และรอรับเงิ น “เร าช นะ”?

ที่ผ่ านมารั ฐได้เปิ ดเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ให้ประชาช นกลุ่มต่ างๆ ได้เข้ ามาลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิ์

และได้จ่ ายเงิ นเยี ยวย ารวมตลอดทั้งม าตรก าร 7,000 บ าท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ยังเหลืออีก 1 กลุ่ม

ที่ยังไม่ได้รับเงิ น นั่นคือกลุ่ม “ไม่มีสม าร์ทโฟน” ซึ่งอยู่ในกระบวนก ารรอรับเงิ น

โดยประชาช นกลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน ที่ลงทะเบี ยนไปเมื่อวันที่ 8 – 26 มีน าค ม 2564 และเช็ คสิ ทธิ์ ตร วจสอบสถ านะ

พบว่าผ่ านเก ณฑ์ก ารคัดกรองคุณสมบัติของโครงก ารเร าช นะ จะได้รับเงิ นครบวงเงิ น 7,000 รวดเดียว

และใช้จ่ ายวงเงิ นเยี ยวย าได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

2. ระยะเวลาก ารใช้เงิ นโครงก าร “เร าช นะ” เหลืออีกกี่วัน?

สำหรับระยะเวลาก ารใช้เงิ นในโครงก ารเร าช นะ จะใช้ได้จ นถึงวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564

ดังนั้นหากนับเวลาตั้งแต่วันนี้ จะเหลือวันที่ใช้จ่ ายเงิ นได้อีกเพียง 1 เดือน 11 วัน ต้องวางแผนก ารใช้เงิ นให้ดี

ทั้งนี้ สาม ารถใช้เงิ นได้ต่อวันไม่มีขั้นต่ำ และหากเงิ นยังเหลือก็สาม ารถทบยอดไปใช้ต่อในวันพรุ่งนี้ได้

3. กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน ใช้เงิ น “เร าช นะ” ได้ที่ไหนบ้ าง?

กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟนจะได้รับวงเงิ นเยี ยวย ารวดเดียวทั้งหมด 7,000 บ าท

โดยไม่สาม ารถโอนออกมาเป็นเงิ นสดได้ แต่จะใช้จ่ ายซื้อของต่ างๆ ผ่ านบัตรประชาช นแบบสม าร์ทก าร์ดเท่านั้น

โดยสาม ารถใช้สิ ทธิกับร้ านค้ าที่เข้ าร่วมม าตรก าร ได้แ ก่ ร้ านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC, ร้ านถุงเงิ นธงฟ้า,

ร้ านค้ าที่ร่วมโครงก ารค นละครึ่ง และร้ านค้ าที่ร่วมโครงก ารเร าช นะ

4. ขั้นตอนใช้เงิ น “เร าช นะ” ผ่ านบัตรประชาช น

วิธีใช้งานของประชาช นผู้ได้รับสิ ทธิ์ : เมื่อเลือกซื้อสิ นค้ าแล้ว ผู้ใช้สิ ทธิจะต้องยื่นบัตรประชาช นสม าร์ทก าร์ด

ให้กับร้ านค้ าที่เข้ าร่วมมาตรก าร จ ากนั้นรอร้ านค้ าเข้ าระบบก ารชำระเงิ น โดยร้ านค้ าจะขอนำบัตรประชาช นไปสแ กน

หรือไม่บ างร้ านก็จะขอสแกนใบหน้ าของผู้ซื้อ จ ากนั้นก็จ่ ายเงิ นผ่ านบัตรประชาช นได้เลย

วิธีใช้งานของร้ านค้ า : สำหรับวิธีรับชำระเงิ นจ ากลู กค้ าผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ “เร าช นะ”

ผ่ านบัตรประชาช นสม าร์ทก าร์ด ให้ร้ านค้ าทำต ามขั้นตอนก ารรับชำระเงิ น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ร้ านค้ าเข้ าแอพพลิเคชั่นถุงเงิ น เลือกเมนู “เร าช นะ”

2. เลือก “บัตรประชาช น” ปุ่มสีเหลือง ซึ่งร้ านค้ าต้องอัพเดตแอพฯ ถุงเงิ น เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสาม ารถรับชำระผ่ านบัตรประชาช นได้

3. ร้ านค้ าจะนำบัตรประชาช นของผู้ใช้สิ ทธิม าสแ กน

4. ร้ านค้ าจะตร วจสอบเ ลขบัตรประชาช นให้ตรงกับบัตรประชาช นของผู้ใช้สิ ทธิ

5. ระบุจำนวนเงิ น โดยร้ านค้ าจะตร วจสอบยอดเงิ นคงเหลือก่อนระบุจำนวนเงิ น ซึ่งผู้มีสิ ทธิต้องตร วจสอบจำนวนเงิ นให้ถูกต้อง

6. เลือกวิธียืนยันก ารชำระเงิ น ด้วยก ารใส่รหัส PIN 6 หลักของผู้ถือบัตร หรือร้ านค้ าสแ กนใบหน้าผู้ใช้สิ ทธิ

7. ยืนยันก ารชำระเงิ น และรับหลักฐ านก ารรับชำระเงิ น ผู้มีสิ ทธิต้องตร วจสอบยอดเงิ นสิ ทธิคงเหลือหลังจ ากก ารชำระ

ข้อมูลbangkokbiznews