ครม.อนุมัติจ่ ายเงิ น เร าช นะ7,000บ าทอีก 2.4 ล้ านค น

คณะรั ฐมนตรีอนุมัติ แ จกเงิ น “เร าช นะ” จำนวน 7,000 บ าทเพิ่ม อีก 2.4 ล้ านค น ขย ายเวลาใช้เงิ นถึง 30 มิถุน ายน 2564

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบเปลี่ ยนแป ลงร ายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงก ารเร าช นะ” เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของโครงก ารสาม ารถได้รับความช่ วยเหลือต ามโครงก ารและสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นที่ได้รับภ าย

ในระยะเวลาที่เหม าะสมตามที่กระทร วงก ารคลังเสนอ ดังนี้

ขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ นของโครงก ารจ ากกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประม าณ 31.1 ล้ านค น

กรอบวงเงิ นไม่เกิน 210,200 ล้ านบ าท เป็นกลุ่มเป้าหม ายจำนวนประมาณ 33.5 ล้ านค น หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้ านค น

ใช้กรอบวงเงิ นไม่เกิน 213,242 ล้ านบ าท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้ านบ าท

ขย ายระยะเวลาใช้วงเงิ นสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิ ทธิ์ต ามโครงก ารจ าก สาม ารถใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564

เป็นใช้จ่ ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุน ายน 2564

ก่อนหน้ านี้ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

กล่ าวถึงความคืบหน้ าของโครงก ารเร าช นะ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 ว่า มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงก ารฯ แล้ว

รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 199,944 ล้ านบ าท

เป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น”

ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่วมโครงก ารฯ รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ

จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

-ประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น ได้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นมา จำนวน 73,133 ล้ านบ าท

-ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติเบื้ องต้น

และยืนยันก ารใช้สิ ทธิ์ร่ วมโครงก ารฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านค น และมีก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์

สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 112,772 ล้ านบ าท

-ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีน าค ม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 14,039 ล้ านบ าท

ข้อมูลprachachat