3โครงก ารงบเหลือ 3.8 แสนล้ าน จี้เพิ่มเยี ยวย าฟื้นเศร ษฐกิ จ

ค นละครึ่งเฟส 3 เร าช นะ ม.33 งบเหลือ 3.8 แสนล้ านรับมือcvรอบ 3 จี้กู้เงิ นเพิ่มเยี ยว ยา ฟื้นเศร ษฐกิ จ

รั ฐบ าลพร้อมฝั่งคลังลั่นรับมือcvรอบ 3 ได้แน่ เพร าะเงิ นยังเหลือ ถึง 3.8 แสนล้ านบ าท นอกจ ากนี้

เร าช นะ-ม.33เร ารักกัน ยังช่ วยประคองถึง พ.ค.หากจำเป็น ดันค นละครึ่งเฟส 3 มาใช้ กระตุ้นกำลังซื้อต่อเนื่ อง

ฝั่ง ททท. พร้อมเดินหน้ าเปิ ดประเทศต ามแผน เอ กช นจี้กู้เงิ นเพิ่ม เป็นทุนสำรองใช้เยี ยวย า ฟื้นเศร ษฐกิ จ…

รั ฐบ าลพร้อมยก 2 เครื่ องยนต์หลักที่เป็นความหวังในก ารขับเคลื่ อนเศร ษฐกิ จของประเทศไทยในปี 2564

คือ ภ าคก ารท่องเที่ยวและก ารส่งออก เนื่ องจ ากมีนํ้าหนักต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สูง

โดยก ารส่งออกมีสัดส่วนมากกว่า 60% แ ม้ว่าช่ วง 2 เดือนแรกของปี 2562 จะยังหดตัวที่ 1.16%

แต่กระทร วงพาณิชย์ยังมั่นใจว่า ไตรม าส 2 จะดีขึ้นต ามทิศทางเศร ษฐกิ จโลกที่ปรับตัวดีขึ้น

การแจกจ่ ายวัคซีนต้ านcv ผ่อนคล ายม าตรก ารปิ ดเมือง ทั้งปีจึงยังมองส่งออกเติบโตได้ 4%ขณะที่ภ าคก ารท่องเที่ยว

ที่มีสัดส่วนเกือบ 12% แต่ได้รับผลกระทบอย่ างหนัก หลังก ารแพ ร่ระบ าดของcv ตั้งแต่ต้นปี 2563

เพร าะมีอุตสาหกร รมเกี่ ยวเนื่ องและก ารจ้ างงานจำนวนมาก จ ากก ารสำร วจของสภ าอุตส าหกร รมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

พบว่า ตลอดปี 2563 มีแ รงงานในภ าคอุตสาหกร รมท่องเที่ยวตกงานประมาณ 1.04 ล้ านค นและค าดว่า

ก ารระบ าดของcvระลอกให ม่ในช่ วงปลายปีที่ผ่ านมา อาจทำให้แ รงงานภ าคท่องเที่ยวตกงานมากกว่า 2 ล้ านค น

จ ากแ รงงานภ าคท่องเที่ ยวทั้งหมดที่มีอยู่ร าว 4 ล้ านค น งบเหลือพอรับมือน างสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง(สศค.)เปิ ดเผยว่า ก ารดำเนินม าตรก ารเยี ยวย าและบรรเทาผล

กระทบจากการแพร่ระบาดของcvภ ายใต้ พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้ านล้ านบ าท ขณะนี้คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

อนุมัติโครงก ารสำหรับกู้เงิ นแล้ว 7.6 แสนล้ านบ าท ยังคงเหลือเงิ นกู้อีก 2.4 แสนล้ านบ าท

ที่สาม ารถนำมาใช้ดูแลผลกระทบจ ากcv ได้ ซึ่งพ.ร.ก.ดังกล่ าวจะครบอายุในวันที่ 30 กันย ายน 2564

หากมีความจำเป็นต้องใช้เงิ นกู้เพิ่ม ก็ต้งออกเป็นกฎหม ายเพิ่มเติมหรือกฎหม ายให ม่อย่ างไรก็ต าม

นอกจ ากเงิ นกู้ที่เหลือ 2.4 แสนล้ านบ าทแล้ว ยังมีเม็ดเงิ นจ ากงบประม าณร ายจ่ าย งบกลาง ปี 2564

ในส่วนของเงิ นสำรองจ่ ายเพื่อก ารฉุ กเฉิ นและจำเป็นอีก 99,000 ล้ านบ าท โดยมีก ารเบิกจ่ ายไปแล้วร าว 500 ล้ านบ าท

หรือ 0.5% และยังมีงบที่โยกมาเพื่อใช้สำหรับcv อีก 4.3 หมื่นล้ านบ าท ซึ่งมีก ารเบิกจ่ ายไป 3.2 พันล้ านบ าท

หรือ 8% ราว 3.815 แสนล้ านบ าท จึงมันใจว่า มีเงิ นเหลือเพียงพอสำหรับที่นำมาใช้ได้ขณะนี้มีม าตรก าร

“เร าช นะ” และ “ม33เร ารักกัน” ที่จะประคองกำลังซื้อในประเทศได้ไปถึงวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564

ซึ่งจะประเมินผลอีกครั้ง หากต้องก ารเพิ่มโมเมนตั้มในระบบเศร ษฐกิ จ ก็อ าจนำโครงก าร “ค นละครึ่งเฟส3”

มาใช้ต่อ เพร าะถือว่า เป็นม าตรก ารที่กระตุ้นก ารใช้จ่ ายได้อย่ างดี แต่ต้องประเมินสถ านก ารณ์อีกครั้งหนึ่ง

เพร าะเดิมเม็ดเงิ นที่เหลือ 2.4 แสนล้ านบ าทนั้น ควรเอามาใช้อัดฉีดลงสู่ระบบเศร ษฐกิ จช่ วงต้นไตรม าส3

เป็นต้นไป แต่เมื่อเกิ ดก ารระบ าดอีกรอบ ก็จะต้องมาพิจ ารณาว่า เม็ดเงิ นควรจะลงสู่ระบบเร็วขึ้นหรือไม่ เพื่อให้มีความต่อเนื่ อง

ข้อมูลmoneyguru