เศร้ าอีกครั้งร าค าน้ำมันปรับขึ้นทุกช นิด

PTT Station และบ างจ าก ปรับร าค าข ายปลีกน้ำมันทุกช นิดขึ้น 0.60 บ าทต่อลิตร

เว้น E85 ปรับขึ้น 0.40 บ าทต่อลิตร มีผล 20 เม.ย. 64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยร าค าข ายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 34.66, GSH95 = 27.25, E20 = 25.74, GSH91 = 26.98,

E85 = 21.49, HSD- B7= 27.09, HSD-B10 = 24.09,

HSD-B20 = 23.84, ดีเซลพรีเมียม B7 = 31.76 บ าทต่อลิตร

โดยร าค าข ายปลีกข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลmgronline