ครม.ถกเยี ยวย ารอบ2คลังชงแ สนล้ านต่อม าตรก าร

รั ฐบ าลเตรี ยมคลอดเยี ยวย าcvรอบให ม่ “คลัง”ชง ครม.เค าะแนวทางบรรเทาผลกระทบประชาช น เล็งต่อ

“เร าช นะ” เพิ่ม 1-2 เดื อน สำนักงบฯ เผยงบกลาง-งบเงิ นกู้ใช้ดูแลcvได้ 2.6 แสนล้ าน ไม่ปิดทางกู้เพิ่ม

แหล่งข่าวจ ากกระทร วงก ารคลัง เปิ ดเผยว่า ในก ารประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 เม.ย.2564

กระทร วงก ารคลังจะเสนอแนวทางให้ความช่ วยเหลือและเยี ยวย าประชาช นจ ากผลกระทบcv ให้ ครม.พิจ ารณ า

เพร าะประเมินว่าผลกระทบcv ระลอกให ม่กระทบประชาช นวงกว้ าง โดยก ารระบ าดรุนแ รงและกระจ ายไปทุกจังหวัด

ซึ่งส่งผลต่อก ารประกอบอาชีพและทำให้บ างกลุ่มข าดร ายและได้รับความเดือดร้อน

ส่วนม าตรก ารที่จะเสนอให้เยี ยวย าประชาช นเบื้องต้นคล้ ายม าตรก ารที่ใช้เมื่อมีระบ าดครั้งที่ผ่ านมา

โดยจะเสนอต่ออายุม าตรก าร “เร าช นะ” อีก 1-2 เดือน จ ากเดิมสิ้ นสุดในวันที่ 31 พ.ค.2564

เป็นสิ้ นสุดเดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ ซึ่งจะใช้วงเงิ น 1-2 แสนล้านบ าท โดยจ่ ายตรงให้กลุ่มเป้ าหม ายที่มีร ายได้น้อยและดำเนินก ารต่อเนื่ องได้เร็ว

ทั้งนี้ หาก ครม.เห็นชอบในหลักก ารให้มีม าตรก ารเยี ยวย าประชาช นรอบให ม่ก็ต้องเข้ าสู่ขั้นตอนก ารพิจ ารณา

ของคณะกร รมก ารกลั่นกรองเงิ นกู้ฯ ก่อนเสนอให้ ครม.เห็นชอบโยกงบฟื้นฟูเศร ษฐกิ จและสังค มที่ปัจจุบันเหลือ

ไม่มากให้มาอยู่ในวงเงิ นเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจ ากcv

สำหรับม าตรก าร “เร าช นะ” เป็นก ารช่ วยเหลือประชาช นด้วยก ารจ่ ายเงิ นเยี ยวย าที่ต่อยอดมาจ ากม าตรก าร

“เร าไม่ทิ้งกัน” เมื่อปี 2563 โดยม าตรก าร “เร าช นะ” ผ่ านความเห็นชอบจ าก ครม.เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564

จ่ ายเงิ นให้ผู้มีอาชีพอิสระค นละ 3,500 บ าทต่อเดือน รวม 2 เดือน มีผู้ได้รับ 30 ล้ านค น รวมวงเงิ น 2.1 แสนล้ านบ าท

นายดนุชา พิชยนันท์ เลข าธิก ารสภ าพัฒน าก ารเศร ษฐกิ จและสังค มแห่งชาติ (สศช.) กล่ าวว่า

ขณะนี้หน่ วยงานด้านเศร ษฐกิ จกำลังหารือร่วมกัน ซึ่งจะมีม าตรก ารออกมาเยี ยวย าประชาช นออกมา แต่ขอรอความชัดเจ นในรูปแบบม าตรก าร

น ายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยก ารสำนักงบประมาณ กล่ าวว่า ปัจจุบันวงเงิ นสำหรับดูแลผล

กระทบจ ากcv เหลือ 3 แสนล้ านบ าท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.งบต าม พ.ร.ก.ให้อำน าจกระทร วงก ารคลังกู้เงิ นฯ วงเงิ น 1 ล้ านล้ านบ าท เหลือวงเงิ น 2 แสนล้ านบ าท

2.งบกล างในปี 2564 ตั้งไว้ 1.39 แสนล้ านบ าท ใช้สำหรับร ายก ารสำรองจ่ ายกรณีฉุ กเฉิ นและจำเป็น 9.9 หมื่นล้ านบ าท

และงบกล างสำหรับcv 4 หมื่นล้ านบ าท

ปัจจุบันงบกล างร ายก ารสำรองจ่ ายฯ ใช้ไปแล้ว 1.9 หมื่นล้ านบ าท คงเหลือ 8 หมื่นล้ านบ าท

และอีกส่วนคืองบกลางcvคงเหลือ 2 หมื่นล้ านบ าท โดย 2 หมื่นล้ านบ าทที่ใช้ไปสำหรับมัดจำวั คซี น

และอีกส่วนไปเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคล ากรทางก ารแพทย์ รวมแล้วงบกล างที่คงเหลือทั้ง 2 ส่วนที่ใช้ได้ 1 แสนล้ านบ าท

“งบกล างที่เหลือ 1 แสนล้ านบ าท ใช้เยี ยวย าcvได้ 5-6 หมื่นล้ านบ าท เพร าะสำนักงบประม าณต้อง

กันงบกล างบ างส่วนรองรับภัยพิบัติ เช่ น ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือภั ยอื่น 4-5 หมื่นล้ านบ าท ดังนั้นรวมแล้วเมื่อ

ดูงบเงิ นกู้และงบกล างใช้เยี ยวย าประชาช นได้อยู่ที่ 2.5-2.6 แสนล้ านบ าท” น ายเดชาภิวัฒน์ กล่ าว

ข้อมูลbangkokbiznews