ร าค าทองวันนี้ล่ าสุดปรับลดทีเดียว250บ าท

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตล าดเช้ า ปรับลด 250 โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 26,150 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 26,650

วันที่ 20 เม.ย. 64 สมาค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.28 น. ร าค าทอง ปรับลด 250 ส่งผลให้ ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 26,050 ข ายออกบ าทละ 26,150 บ าท

ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,574.92 ข ายออกบ าทละ 26,650 บ าท.

ข้อมูลthairath