เผยร ายชื่อจังหวัด ที่ห้ ามจัดงานและกิจกร รมเ ด็ดข าด

สถ านก ารณ์ไ วรั สcvของจังหวัดสุพรรณบุรี ยังมีผู้ติดเชื้ อเพิ่มขึ้นไม่หยุดล่ าสุดวันนี้พบผู้ป่ วยcvเพิ่มอีก 9 ร าย

จ ากก ารตร วจหาเชิงรุก รวมผู้ป่ วยสะสมจ ากก ารระบ าดระรอกให ม่จ ากผู้สัมผัสกลุ่ มไปเที่ ยวแพจังหวัด

ก าญจนบุรีและคลัสสเตอร์สถ านบันเทิงจ ากทองหล่อกรุงเทพมหานคร จำนวน 155 ร ายรักษาหาย 52

ร ายยังรักษาตัวยู่ 103 ร ายและค าดว่าน่ าจะเพิ่มขึ้นอีก ทำให้ขณะนี้สถ านที่กักกันตัวหรือ ( Local Quarantine)

โ รงแ รมกีฬา ซึ่งมีจำนวน 54 ห้องไม่เพียงพอ ประกอบกับสถ านที่กักตักโ รงแ รมกีฬา

เกิ ดชำรุดต้องเร่งซ่ อมแซมทั้งหมดทางจังหวัดได้เร่ งหาสถ านที่กักตัวเพิ่มอย่างเร่ งด่วน

จังหวัดสุพร รณบุรีวันที่ 17 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่ าวร ายงานจ าก น ายณัฐภัทร สุวร รณประทีป ผู้ว่าราชก ารจังหวัดสุพร รณบุรี

ได้เชิญคณะกร รมก ารโ รคติดต่อจังหวัดสุพร รณบุรี และคณะกร รมก ารศูนย์ปฏิบัติก ารควบคุมโ รค ประชุมด่วน

ที่ห้องประชุมศาลากล างจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีน ายนพฤทธิ์ ศิริโกศล น ายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าร าชก ารจังหวัด

น ายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพร รณบุรี พร รคชาติไทยพัฒน า กร รมาธิก ารโ รคติดต่อสภาผู้แทนร าษฎร น ายวัฒน า ยั่งยืน

ปลัดจังหวัดสุพร รณบุรี รองน ายแพทย์สาธ ารณสุขจังหวัด ร่วมประชุม เพื่อติดต ามสถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของไ วรั ส cv

และออกม าตรก ารควบคุมก ารแพ ร่ระบ าดในพื้นที่จังหวัดสุพร รณบุรี หลังจ าก

ศบค.ได้ยกให้สุพร รณบุรี เป็นหนึ่งใน 18 จังหวัดเป็นพื้นที่ก ารแพ ร่ระบ าดอยู่ในขั้นสีแดง

น ายณัฐภัทร สุวร รณประทีป ผู้ว่าร าชก ารจังหวัดสุพร รณบุรี กล่ าวว่า สถ านก ารณ์ก ารแพ ร่cvในพื้นที่จังหวัดสุพร รณบุรี

พบผู้ติดอย่ างต่อเนื่ องจ ากก ารตร วจหาเชิงรุกวันนี้พบผู้ติด 19ร ายผู้ติดที่พบขณะนี้มีทั้งจ ากกลุ่ มที่ไปลงแพที่จังหวัดก าญจนบุรี

และคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ กรุงเทพ แล้วยังมีผู้ติดที่ไม่ได้เกี่ ยวข้องกับกลุ่ มดังกล่ าว

ทำให้สถ านก ารณ์ขณะนี้โดยเฉพ าะพื้นที่อำเภอเมืองสุพร รณบุรี น่ าเป็นห่ วงอย่ างไรก็ต ามทางทีมสาธ ารณสุข

ได้ลงพื้นที่ตร วจหาผู้ตืดเชื้ อเชิงรุกแล้วอย่ างต่อเนื่ อง และเตรี ยมคัดกรองค้นหาผู้ป่ ว ยในกลุ่มเสี่ ยง

ระหว่ างวันที่ 21- 23 เมษายน 2564 โดยเริ่มจ ากอำเภอเมื อง อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอสองพี่น้อง

ข้อมูลsiamnews