เสนอเยี ยวย าปชช.รอบ2จ่ ายเป็นเงิ นสดเพิ่ม2เดือนค นละ3,500เห็นด้วยไหม

วันที่ 18 เม.ย.64 น ายมงคลกิตติ์ สุขสิ นธาร านนท์ ส.ส.บัญชีร ายชื่อ และหัวหน้ าพร รคไทยศรีวิไลย์

แสดงความเห็นผ่ านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า รั ฐบ าลต้องเยี ยวย าประชาช น

เนื่องจ ากเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิ ดก ารแพ ร่ระบ าด ของcv รอบ 3 จ นมีผู้ติ ดเชื้ อทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้วงเงิ นกู้ของรั ฐบ าลยังเหลืออยู่ประม าณ 2 แสนกว่าล้ าน และยังมีเงิ นในส่วนอื่นที่รั ฐบ าล

เอ ามาจ่ ายเยี ยวย าให้ประชาช นก่อนได้ เพร าะทุกค นตอนนี้เดือดร้อนกันหมด

มงคลกิตติ์ ระบุอีกว่า เงิ นสด/เช็ ก ส่งต ามบ้ าน ถึงเวลา เยี ยวย าประชาช นไทยทุกค นๆละ 3,500 บ าท

2 เดือน รอบเดือน เม.ย.64-พ.ค.64 น ายก และ ครม. เป็นค นทำระบ าด รอบ 3 อย่ าเกี่ ยงความรับผิดชอบ

ข้อมูลsiamtopic