อัพเดทแล้วล่ าสุด เรื่ องเพิ่ มเร าช นะเป็น6เดือนหรือไม่

สำหรับมีข้อเรียกร้ องอย ากให้ ทางกระทร วงก ารคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงก ารเร าชนะ เป็น 6 เดือน

ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงก ารเร าช นะเป็นโครงก ารเยี ยวย าสำหรับ

ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปั ญห า cv ในรอบให ม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้นอยู่ในตอนนี้

ซึ่งก็ทำให้ทุกภ าคส่วนหรือประชาช นเดื อดร้ อนนะครับไ ม่ว่าจะเป็นลู กจ้ างน ายจ้ างต่ างๆร้ านค้ าร้ านข ายนะ

จ นทางกระทร วงก ารคลังหรือทางหน่ วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงก ารนี้มาเพื่อช่ วย

บรรเทาให้ประชาช น ผ่อนคล ายในสภาวะที่บ างท่านก็ต กงานกัน

ก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ว่ามีก าร เรียกร้ องให้เพิ่มระยะเวลาโครงก ารเร าชนะเป็น 6 เดือน

ว่าทางประชาช นมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง ก็เสี ยงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เซ็ นต์ก็เห็นดี

ก็เห็นว่าน่ าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าห ากว่า ลองคิด ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เปลี่ ยนจ ากก ารขย ายโครงการเร าชนะ 6 เดือน

แล้วขอเปลี่ ยนเป็นเงิ นสดแทน อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้

ชาวโซเชียลต่ างก็เข้ ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ล่ าสุด น ายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าก ารกระทร วงก ารคลัง ก็ได้ออกมาตอบแล้วเกี่ ยวกับประเด็นดังกล่ าว

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิ นคนละ 7,000 บ าท ราว 30-35 ล้านคน

น ายอาค ม เผยถึงม าตรก าร “เร าช นะ” ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เงิ นคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บา ทโดยยืนยันว่า

นี่คือม าตรก ารเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุมประชาช นทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ

ซึ่งยืนยันไ ม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เนื่ องจ ากงบประมาณไ ม่เพียงพอ

เร าแยกไ ม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในก ารแพ ร่กระจ าย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไ มได้รับผลกระทบ

แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม ม าตรก ารนี้ก็จะเป็นก ารช่ วยเหลือประชาช นทั่วไป อย่ างไรก็ต าม

เร าก็มีเก ณฑ์ก ารช่ วยเหลือให้ตรงจุ

เช่น บ างกลุ่มอาจจะมีระบบเงิ นเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเดื อดร้ อนตรงนี้

เช่น ขรก รั ฐวิสาหกิจ และแร งงานในระบบ ที่ลงทะเบี ยนกับประกันสังค ม ก็มีม าตรก ารดูแลอยู่แล้ว

ข้อมูลsiamtopic