เผยกำหนดวันใช้สิ ทธิ์เร าช นะร วดเดียว 7,000

ประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารเร าช นะ

ระหว่ างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่ านก ารคัดกรองสิ ทธิ์แล้ว

เตรี ยมใช้สิ ทธิ์จับจ่ ายกับร้ านค้ าที่เข้ าโครงก าร 22 เม.ย. – 31 พ.ค.64 วงเงิ นค นละ 7,000 บ าท

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำน วยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง เปิ ดเผยข้อมูลล่ าสุดว่า

1.ประชาช นกลุ่ มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น ใช้จ่ ายนับตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 วงเงิ นรวม 72,289 ล้ านบ าท

2.ประชาช นกลุ่ มที่อยู่ในฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในโครงก ารเร าเที่ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่ มทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ https://xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติ

มีจำนวน 16.8 ล้านคน และมียอดใช้จ่ ายสะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 วงเงิ นรวม 109,289 ล้ านบ าท

3.ประชาช นกลุ่ มที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติ มีจำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายสะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 วงเงิ นรวม 12,036 ล้ านบ าท

สรุปมีผู้ได้รับสิ ทธิในโครงก ารฯ รวมทั้งสิ้ นจำนวน 32.8 ล้ านค น ผ่ านร้ านค้ าและผู้แระกอบก ารที่ร่ วมโครงก ารกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

เกิ ดก ารใช้จ่ ายหมุนเวี ยนในระบบกว่า 193,614 ล้ านบ าท

ข้อมูลsiamnews