เสนอเร าช นะรอบ2ให้ทีเดี ยว7,000 เห็นด้วยหรือไม่

เมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้ าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาช น

กลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศ ษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโครงก ารเร าช นะ ระหว่ างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564

ประชาช นกลุ่ มดังกล่ าวสาม ารถตร วจสอบสถ านะก ารคัดกรองคุณสมบัติได ทางเว็ บ

ไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ครั้งแ รก จำนวน 4,000 บ าท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ดังกล่ าวผ่ านบัตรประจำตัวประชาช น

แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่ วมโครงก ารฯ

จะสาม ารถทร าบผลก ารคัดกร องคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ าน

ก ารคัดกร องคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เนื่องจ ากอยู่ระหว่ างดำเนินก ารตร วจสอบความถูกต้องในฐ านข้อมูล

ของผู้ขอสละสิ ทธิ์ดังกล่าว ซึ่งประชาช นต่ างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ าย

ทีเดียวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ าง ไร หากมีเร าช นะรอบ 2

ข้อมูลsiamtopic