จ่อเพิ่ มวันหยุดกระตุ้นเศร ษฐกิ จแ ต่เ น้นอยู่บ้ าน

สวนดุสิตโพล เผย คนหนุนหยุดย าวกระตุ้น ศก. ส่วนให ญ่เน้นพักผ่อนอยู่บ้ าน ขณะก่อนcvระบ าดออกเดินทางท่ องเที่ ยว

“สวนดุสิตโพล” มห าวิทย าลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาช นทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้ น 1,447 ค น เรื่อง

วันหยุดของค นไทยระหว่ างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 พบว่า ประชาช นส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ระบุ ไทยมีวันหยุดเหม าะสม

รองลงมาร้อยละ32.34 ระบุ มีมากเกินไปร้อยละ 14.38 ระบุ มีน้อยเกินไป

เมื่อถามว่าประชาช นให้ความสำคัญกับวันหยุดในช่ วงเทศก าลใดมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 81.30 ระบุ วันขึ้นปีใหม่

รองลงมาร้อยละ 76.56 ระบุ วันสงกร านต์ ร้อยละ48.37 ระบุ วันพ่อ/วันแม่ ร้อยละ 34.99 ระบุ วันเข้ าพรรคษา/ออกพรรษา

เมื่อถามถึงกิจกร รมที่ประชาช นทำในวันหยุด พบว่า ร้อยละ 73.39 ระบุ พักผ่อน

รองลงมาร้อยละ 70.69 ระบุ อยู่กับคร อบครั วร้อยละ 52.81 ระบุ ทำความสะอาดบ้ าน

ทั้งนี้ เมื่อถ ามถึงกิจกร รมที่เคยทำในวันหยุดแล้วเปลี่ ยนไปเมื่อมีcv พบว่า ร้อยละ58.95 ระบุ

เดินทางท่องเที่ ยวรองลงมาร้อยละ 52.06 ระบุ ไปห้างสร รพสิ นค้ า/ตลาด ร้อยละ 50.80 ระบุ ไปสงสร รค์/ไปงานรื่นเริง

พร้อมกันนี้ ประชาช นร้อยละ79.78 ระบุ ขอดีของวันหยุดหล ายวันคือได้พักผ่อนอยู่กับบ้ าน

ขณะประชาชนร้อยละ 58.36 ระบุ ข้อเสียคือกระทบต่อการทำงาน/รายได้

ท้ ายที่สุดเมื่อถ ามว่าประชาช นเห็นด้วยหรือไม่ กับก ารประก าศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดย าวเพื่อเป็นก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จพบว่า

ร้อยละ 62.34 ระบุ เห็นด้วย รองลงมาร้อยละ 23.50 ระบุ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 14.16 ระบุ ไม่แน่ใจ

ข้อมูลsanook