เตื อนระวั งพายุฤดูร้อน ฝนตกหนักลมกระโ ชกแ รง

วันนี้ 18 เม.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ าคตะวันออก และภ าคกล าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโ ชกแ รง และมีลู กเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่ าเกิ ดขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระมั ดระวั งอันตร ายจ ากพายุฤดูร้อน รวมทั้งฟ้าผ่ าไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจ ากบริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นจ ากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภ าคเหนือ

และภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำ

ความชื้นจ ากทะเลจีนใต้เข้ ามาปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภ าคกล าง ภ าคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ ายตะวันตกเคลื่ อนเข้ าปกคลุมภ าคเหนือ ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกล างตอนบน

สำหรับทะเลอันดามันและภ าคใต้ มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้หล ายพื้นที่

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันน้อย

ข้อมูลpptvhd36