ด วง 5 นักษัตรยิ่งแก่ยิ่งร วย ยิ่งแ ก่ยิ่งปัง

“หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” เปิ ด 5 นักษัตรยิ่งแ ก่ยิ่งร วย ยิ่งแ ก่ยิ่งปัง

มีโอก าสจับเงิ นจับทอง ตอนบั้นปล ายชีวิตมีค นอุปถัมภ์ค้ำชู ร่ำร วยจริง ๆเช็ คเลย!!

“หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม” เปิ ด 5 นักษัตรที่จะร วยตอนแ ก่ สบ ายเมื่อวัยชร า

โดยนักษัตรแ รก ได้แก่ ผู้ที่เกิ ดในปีชวด ค นที่เกิ ดในปีนี้จะสบ ายตอนแ ก่

ค นเกิ ดปีชวดจะเป็นค นที่พูดจ าเด็ดข าด บ างครั้งพูดจ าอวดโอหัง มักทำอะไรต ามใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังเห ตุผลใคร แต่คำพูดนั้น

แ ม้จะแ ข็งกระด้าง แต่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจ และเป็นที่พึงพอใจ แต่ต้องระวั งเพร าะคำพูดมักจะสร้ างศัตรู!!

นักษัตรที่ 2 ได้แ ก่ ค นที่เกิ ดปีฉลู เป็นนักษัตรที่จะสบ ายตอนแ ก่ ยิ่งแ ก่ยิ่งร วย ค นเกิ ดปีนี้เป็นค นที่พูดจ าไพเร าะ เป็นค นมีเสน่ห์

โดยค นที่เกิ ดปีฉลู ที่เป็นผู้หญิงมักจะมีปั ญห ากับคู่ครองบ่อย ๆ ค นเกิ ดปีฉลูไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สาม ารถเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง

ค นเกิ ดนักษัตรนี้เป็นคนที่มีความคิดสุขุม รอบคอบ มีจิตใจเมตต า กรุณา

แต่มักอาภัพ เพร าะทำดีไม่ค่อยมีคนเห็นในคุณงามความดีเท่าไรนัก

ผู้ชายเกิ ดในนักษัตรนี้จะเป็นค นมีเสน่ห์ ผู้หญิงจะมีไฝปานในที่ลับ ทั้งนี้ ค นที่เกิ ดปีฉลูในเวลากลางคืน บอกเลยว่าจะเป็นเศร ษฐี

นักษัตรที่ 3 ได้แ ก่ ค นที่เกิ ดปีมะโรง เป็นนักษัตรที่ยิ่งแ ก่ ยิ่งร วย

บั้นปลายโ ชคดีมีค นอุปถัมภ์ เป็นค นมีเสน่ห์ เกิ ดมามีโ ชคล าภ

ชาติก่อนเกิ ดจ ากเมืองน าคร าช มีเชื้ อสายพญาน าคร าชมาก่อน ค นเกิ ดปีมะโรงเป็นค นเอาตัวรอดได้ดี คำพูดของคุณเอง ปากเป็นเอก

เลขเป็นโท เป็นค นใจแ ข็ง ไม่ยอมใครง่าย ๆ ใจบุญ ใจกุศล โกรธง่ ายหายเร็ว มีโอก าสจับเงิ นจับทอง ตอนบั้นปล ายชีวิ ตมีค นอุปถัมภ์ค้ำชู

ร่ำร วยจริง ๆ ค นที่เกิ ดปีมะโรง หากเกิ ดในเวลากล างวันจะด วงดี เกิ ดในเวลากล างคืนมักจะเดือดร้อนเพร าะผู้อื่น

นักษัตรที่ 4 ได้แ ก่ ค นที่เกิ ดปีระก า เป็นนักษัตรที่จะร่ำร วยในบั้นปลายชีวิต เป็นค นหาเงิ นเก่ง ไม่มีวันตกอับ ไม่มีวันจ น

เป็นค นที่จิตใจอยู่ในศีลธร รม ชอบเรียนรู้ แต่ไม่สู้เก่งชำนาญสักอย่ าง คือทำได้หล ายอย่ าง แต่ไม่ชำน าญ ด วงนี้ทำธุรกิจได้หลายอย่ าง

ค้ าข ายเก่ง ด วงชะต าสบ าย แต่ค นเกิ ดในนักษัตรนี้จะมีข้อเสีย คือ เซ็ กส์จัด

มีไฝปานในที่ลับ อาจจะต้องมีแฟนหลายค น มีคู่ครองหลายค น

ต้องระมั ดระวั งในเรื่องของความเจ้ าชู้ ความไม่ยอมค น จะทำให้ชีวิ ตตกต่ำ

นักษัตรที่ 5 ได้แ ก่ ค นที่เกิ ดปีกุน เป็นปีที่ดี บั้นปลายจะโ ชคดี มีคนอุปถัมภ์ พูดอะไรแล้ว คนจะเชื่อถือ จะมีค นนับหน้ าถือต า

ได้เป็นค นที่มีชื่อเสี ยง เด่นดัง ค นเกิ ดปีนี้เป็นค นกล้ าห าญ เข้ มแข็ ง ทรหดอดทน

ชอบอาสาผู้อื่น แต่เป็นค นเจ็บแล้วจำ ระวั งเรื่ องรักซ้อน

เรื่องรักสามเศร้ า โดยข้อเสี ยของค นที่เกิดในปีนี้ เป็นค นที่มักมีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็น

ค นหยิ่งในศักดิ์ศรี แต่ความปากไว จะทำให้เกิ ดปั ญห าได้

ข้อมูลthebangkokinsight