เร าช นะ เม็ดเงิ นสะพัดกว่า2แสนล้ านบ าท

เร าช นะ คลังเผยมียอดก ารใช้จ่ ายในระบบเศร ษฐกิ จแล้ว 198,672 ล้ านบ าท

กระทร วงก ารคลังเผยความคืบหน้ าของโครงก ารเร าช นะ ณ วันที่ 16 เม.ย. 64

ว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิ ทธิโครงก ารเร าช นะรวมทั้งสิ้ น 32.8 ล้ านค น มีมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวียนใน

ระบบเศร ษฐกิ จไทยแล้วกว่า 198,672 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านผู้ประกอบก ารร้ านธงฟ้าร าค า

ประหยัดพัฒน าเศร ษฐกิ จท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ร้ านค้ าค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่ วมโครงก ารฯ

รวมถึงผู้ประกอบก ารร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจก าร

โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้สิ ทธิเร าช นะออกเป็น 3 กลุ่ มดังนี้

กลุ่ มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านค น ยอดก ารใช้จ่ ายจำนวน 72,944 ล้ านบ าท

กลุ่ มที่อยู่ในระบบฐ านข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เร าเที่ยวด้วยกัน-ค นละครึ่ง)

และกลุ่ มที่ผ่ านเก ณฑ์ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com จำนวน 16.8 ล้ านค น ยอดก ารใช้จ่ ายจำนวน 111,984 ล้ านบ าท

กลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นจำนวน 13,744 ล้ านบ าท

ข้อมูลsanook