ไทยพาณิชย์แ จ้งปิ ด 4 สาข าชั่วคร าว

ตร วจสอบ เช็ คด่วน ไทยพาณิชย์ แ จ้งปิ ด 4 สาข าชั่วคร าว เห ตุcv

ธน าค ารไทยพาณิชย์ แ จ้งปิ ด 4 สาข าชั่วคร าว (16 เม.ย.64) เนื่ องจ ากสถานก ารณ์ cv

เพื่อความปล อดภั ยของลู กค้ า และพนักงานต ามม าตรก ารของกระทร วงสาธ ารณสุข ดังนี้

CB ขอแ จ้งเปลี่ ยนแป ลงเวลาปิ ดทำก ารสาขา เพื่อลดความเสี่ ยงของแพ ร่เชื้ อ cv ระลอกให ม่

โดยสาข าในห้ างสร รพสิ นค้ า, ไฮเปอร์ม าร์เก็ต และสาข าที่ปิ ดหลัง 17.00 น.

ขอเปลี่ ยนแป ลงเวลาปิ ดให้บริก ารให ม่ เป็น เวลา 17.00 น.มีผลตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ขอจำกัดข่องทางให้บริก าร และจำนวนลู กค้ าในสาข า เพื่อเว้นระยะห่ างที่เหม าะสม

ค้ าสาม ารถใช้บริก ารผ่ านช่องทางต่ างๆ ได้แ ก่ ตู้ ATM, ตู้ CDM, SCB Express และ SCB EASY ได้ต ามปกติ

ข้อมูลbangkokbiznews