2ร าศีด วงก ารเงิ นดี มีโ ชคล าภก้อนโต

มีโ ชครับสงกร านต์สำหรับ 2 ร าศี มีเก ณฑ์ได้รับข่ าวดีทั้งในเรื่องงานและโ ชคล าภ สิ่งใดเคยติดขัด พ้นสงกร านต์ 2564

ไปแล้วชีวิ ตดีขึ้นมาก หมอช้าง อาจ ารย์ ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า 2 ร าศีต่อไปนี้มีเก ณฑ์ที่บอกมา

ร าศีเมถุน 15 มิ.ย.-16 ก.ค.

เรื่ องแ รกเลยคือ เรื่ องของโ ชคล าภ ใครที่เกิ ดร าศีเมถุนนั้นมีลุ้น เรื่องของก ารถูกร างวัลได้โ ชคได้อะไรมาอย่ างฟลุกๆ

ไม่ค าดฝัน แต่ต้องย้ำว่า ขอให้สงกร านต์ไปแล้ว จังหวะด วงดาวโ ชคล าภจะยิ่งมีพลังเป็นอย่ างมากหรือว่าชาวร าศีเมถุน

ที่เรียกว่าขยันทำงานมาก่อนหน้ านี้ จะเริ่มมีข่ าวดีในเรื่องของก ารเงิ นเข้ ามา

ไม่ว่าจะเป็นส่วนแบ่งหรือบ างค นจะมีก ารปรับในเรื่องของเข าเรียกว่า สวั สดิก าร เรื่องของความมั่นคงทางก ารเงิ นเรื่องร ายได้

เรื่องร ายได้ประจำอะไรต่ างๆ ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย

แต่ต้องฝากนิดหนึ่งว่าด วงค นมีโ ชค อย่าลืมสงกร านต์นี้หาเวลาในเรื่องของก ารไปบริจ าคทำบุญ ปล่อยนกปล่ อยปลา

ทำบุญกับโ รงพย าบ าล สิ่งเหล่ านี้จะยิ่งเป็นก ารช่ วยเส ริมด วงชะต า ในทางที่ดีให้กับชาวร าศีเมถุน หรือในเรื่องของก ารเส ริมด วงอีกหนึ่งวิธี

ก็คือก ารเลือกตัวเลข ในท้ ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้เป็นเลขมงคลและตรงกับร าศีเกิ ดของคุณ สำหรับร าศีเมถุนนั้นจะแนะนำก็คือ 48 และ 2 นั่นเอง

ร าศีเมษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

ร าศีเมษก่อนหน้ านี้ก ารเงิ นพลิกผันมากจริงๆ ตั้งแต่ต้นปีแล้ว ร าศีเมษเป็นร าศีที่ร ายจ่ ายหนัก ในเดือนเมษายนนี้ก็ยังหนัก

แต่ข่ าวดีก็คือว่าพอพ้นสงกร านต์ไปแล้ว เข้ าปีให ม่ไทยแล้ว ชาวร าศีเมษจะเป็นร าศีที่เรียกว่าก ารเงิ นจะปังมาก

โอก าสได้เงิ นได้โ ชคได้อะไรมาอย่ างไม่ค าดฝัน มีเข้ ามาแถมในเรื่องของร ายได้ของคุณด้วย ก็จะลงตัวมากขึ้น ดังนั้น ใครที่เคยบ่นว่า

ก่อนหน้ านี้หมุนเงิ นไม่ทัน มีแต่ร ายจ่ าย อันนี้ต้องบอกให้เลยว่าให้เตรี ยมให้พร้อม ข่ าวดีเรื่องของก ารเงิ น ร ายได้พิเศษร ายได้จร มีเข้ ามาเยอะแน่นอน

แต่ฝากนิดเดียว ร าศีเมษช่วงนี้มันมีหลายเรื่องเข้ ามาในชีวิต พร้อมๆ กัน บ างทีคุณอาจจะปวดหัวเรื่องงานบ้ าง มีปั ญห าเรื่องสุขภ าพบ้ างเล็กน้อย

แต่เชื่อมั่นว่าในเรื่องก ารเงิ นที่ดีขึ้นน่ าจะทำให้ชาวร าศีเมษ มีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่ างแน่นอน และสำหรับก ารเลือกตัวเลข ที่จะช่ วยเส ริมให้กับร าศีของคุณ

ร าศีเมษนั้นจะมีเลข 5 เลข 6 แล้วก็เลข 3 โดยเฉพ าะอย่ างยิ่ง ถ้าจะเลือกเบอร์มงคลในท้ ายเบอร์โทรศัพท์คุณ ต้องมีเลขสามตัวนี้ติดอยู่ด้วยกัน

ข้อมูลthairath