สำหรับท่ านที่เกิ ดในวันนี้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จดีผู้ใหญ่จะอุปถั มภ์ทางก ารเงิ น

ดูด วงร ายวันสำหรับท่ านที่เกิ ดวันจันทร์

ก ารงาน ทำธุรกิจประสบความสำเร็จดี

ก ารเงิ น ผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ทางก ารเงิ น

ความรัก ได้พบค นผิวข าว มีเสน่ห์

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

เดินทางไหว้พระเก้ าวัด

อัญมณีมงคล ฟลูออไรต์

สีมงคล สีเขียว

เ ลขนำโ ชค 1,2,6,7,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 8 – 15 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook