สำหรับท่ านที่เกิ ดวันพฤหัสบดีบริว ารจะช่ วยอุปถั มภ์ก ารเงิ น

ดูด วงร ายวันประจำวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันพฤหัสบดี

ก ารงาน ก ารเจรจ าต่อรองทางธุรกิจประสบความสำเร็จดี

ก ารเงิ น บริว ารจะช่ วยอุปถัมภ์ก ารเงิ น

ความรัก ได้พบรักกับค นผิวสองสี

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ปลูกต้นชวนช ม

อัญมณีมงคล โรสควอตซ์

สีมงคล สีชมพู

เ ลขนำโ ชค 0,2,4,5,7

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 8 – 15 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook