รฟท.ให้คืนตั๋วช่ วงสงกร านต์ได้หากยกเลิ กเดินทาง

รถไฟรับคืนเงิ นตั๋วโดยส ารเต็ มร าค าสำหรับผู้โดยส ารที่ต้องก ารงดเดินทางช่ วงสงกร านต์เพื่อช่ วยป้อง

กันความเสี่ ยงจ ากcv ติดต่อก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน

พร้อมย้ำเพิ่มความเข้มงวดดูแลก ารให้บริก ารต ามม าตรก ารทางสาธ ารณสุขเค ร่งครัด

น ายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าก ารก ารรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิ ดเผยว่า

ต ามที่สถ านก ารณ์ก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สโคโรน า 2019 หรือcv ยังคงมีก ารแพ ร่ระบ าดอย่ างรุ นแ รง

ในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นก ารควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ ยงก ารแพ ร่ระบ าดของเชื้ อcvต ามนโยบ ายของรั ฐบ าล

และกระทร วงค มน าค ม ก ารรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดม าตรก ารเพื่อช่ วยเหลือประชาช นที่ต้องก ารงดก าร

เดินทางในช่ วงเทศก าลสงกร านต์ระหว่ างวันที่ 9-18 เมษายน 2564 ให้สาม ารถคืนเงิ นตั๋วโดยส ารได้เต็มร าค า โดยมีร ายละเอี ยด ดังนี้

1. ผู้โดยส ารที่ซื้อตั๋วโดยส าร (ร ายบุคคล) ไว้ล่วงหน้ า หากต้องก ารงดก ารเดินทางสาม ารถติดต่อขอคืนเงิ นค่ าตั๋ว

โดยส ารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มร าค า (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน) และในส่วนของตั๋วโดยส ารที่ชำระ

ด้วยบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐร่ วมกับเงิ นสด ก ารรถไฟฯ จะคืนค่ าโดยส ารให้เฉพ าะส่วนที่เป็นเงิ นสดเท่านั้น

2. ผู้โดยส ารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่ าขบวนรถพิเศษโดยส าร และตั๋วเช่ ารถโดยส ารไว้ล่วงหน้ า

สาม ารถติดต่อขอคืนเงิ นค่ าตั๋วโดยส ารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มร าค า (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน)

3. กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปล ายทางต ามตั๋วของผู้โดยส ารได้ประก าศม าตรก าร

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญ าตให้คืนเงิ นค่ าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

4. ผู้โดยส ารที่จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ต สาม ารถยื่นคำร้องขอคืนเงิ นค่ าตั๋วโดยส ารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มร าค า

โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเทอร์เน็ตส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th

“ประชาช นที่ซื้อตั๋วโดยส ารเดินทางในช่ วงวันดังกล่ าว สาม ารถติดต่อขอคืนเงิ นได้ที่ช่องจำหน่ ายตั๋วของสถานี

ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถ ามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์บริก ารลู กค้ าสัมพันธ์ หม ายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง”

นอกจ ากนี้ ก ารรถไฟฯ ได้เตรี ยมความพร้อมก ารให้บริก ารแ ก่ผู้โดยส ารในช่ วงเทศก าลสงกร านต์

โดยคำนึงถึงความปล อดภั ยต ามม าตรก ารทางสาธ ารณสุขอย่ างเค ร่งค รัดเพื่อสร้ างความมั่นใจในก ารเดินทาง

ทั้งก ารฉีดพ่นน้ำย าฆ่ าเชื้ อภ ายในอาค ารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยส าร ห้องสุข า และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี

นอกจ ากนี้ ยังขอความร่ วมมือผู้โดยส ารสวมหน้ าก ากอน ามัยตลอดก ารเดินทาง และลงทะเบี ยนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด

เช็ กอิน/เช็ กเอาต์ แอปพลิเคชันไทยช นะทุกครั้งที่ใช้บริก าร หรือหากพบเห็นผู้โดยส ารที่มีอาก ารไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก

หายใจเหนื่ อยหอบ สาม ารถแ จ้งเจ้ าหน้ าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปล อดภั ยของก ารรถไฟฯ โทรศัพท์ 0-2537-9198

ข้อมูลmgronline