กรมอุตุประก าศไทยตอนบนอาก าศร้อนเตื อน22จังหวัดระวั งฝนถล่ม

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงาน ประเทศไทยตอนบนมีอาก าศร้อนกับมีฟ้าหลัวหล ายจังหวัด

รวมถึงมีฝนตกและลมแ รงบ างพื้นที่ ส่วนภ าคใต้ยังมีฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า ระบุว่า

ความกดอาก าศต่ำเนื่ องจ ากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

โดยมีอาก าศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกล างวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำ ความชื้นจ ากทะเลจีนใต้และอ่ าวไทย

เข้ ามาปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโ ชกแ รง

เกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภ าคตะวันออก

สำหรับบริเวณอ่ าวไทยและภ าคใต้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภ าคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นได้ในระยะนี้

ฝุ่นละอองขน าดเล็กบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในหล ายพื้นที่ ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง

ข้อมูลpptvhd36