จ่อโอน7,000บ าทเร าช นะ ให้กลุ่ มไร้สม าร์ทโฟนที่ผ่ านเก ณฑ์

เร าช นะ กลุ่ มไร้สม าร์ทโฟนที่ลงทะเบี ยนเมื่อวันที่ 8-26 มี.ค. 64

และผ่ านคุณสมบัติก ารคัดกร อง เตรี ยมรับเงิ น 7,000 บ าท เข้ าบัตรประชาช นในวันที่ 9 เม.ย. 64

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) โฆษกกระทร วงก ารคลัง

กล่าวถึงคว ามคืบหน้ าก ารประก าศผลก ารคัดกรองคุณสมบัติประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

(กลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน) ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารเร าช นะ ระหว่ างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64 ว่า

ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ว มโครงก ารเร าช นะในช่ วงเวลาดังกล่ าว สาม ารถตร วจสอบผลก ารคัดกรอง

คุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com หรือ Call Center

ของธน าค ารกรุงไทย จำกัด (มห าช น) หม ายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โดยผู้ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท

และส าม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

ได้ที่ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าหรือผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่ วมโครงก ารเร าช นะ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

ข้อมูลsanook