ค นร าศีนี้ก ารงานช่ วงนี้กำลังข าขึ้น มีเก ณฑ์เลื่ อนขั้นขึ้นเงิ นเดือน

ในช่ วงวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 มีร าศีที่ก ารงานจะดีขึ้นมากๆ

เรี ยกได้ว่าเป็นช่ วงน้ำขึ้นต้องรีบตัก ต้องรีบโกยกันเลยทีเดียว

ลองมาเช็ กกันว่าจะเป็นร าศีของคุณหรือไม่?

คำทำน ายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 14 มิ.ย.)

ก ารงาน น้ำขึ้นให้รีบตัก…. อย่ าปล่ อยโอก าสใดๆ ที่ลอยเข้ ามาผ่ านเลยไป

ถึงจะอยู่ในเก ณฑ์ดีที่จะเจ ริญรุ่งเรื อง โดยเฉพ าะกิจก าร งานด้ านบันเทิงเริงรมย์

หากเป็นมนุ ษย์เงิ นเดือน ก็อ าจได้เลื่ อนขั้น ปรับเงิ นเดือน หรือ ได้งานให ม่

แต่ห ากกำลังมีคดีความ ก็อยู่ในระยะที่สาม ารถตกลง ระงับข้อพิพ าทได้แล้ว

ข้อมูลsanook