สงกร านต์ไม่ห้ ามเดินทางแต่งดกิ จกร รมประแป้งส าดน้ำคอนเ สิร์ต

ศบค.ยันสงกร านต์ไม่ห้ ามเดินทาง งดกิจกร รมเสี่ ยงประแป้ง-ส าดน้ำ-คอนเสิ ร์ต จ่อฟื้นกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ทำเนี ยบรั ฐบ าล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริห ารสถ านก ารณ์

ก ารแพ ร่ระบ าดของโ รคติดเชื้ อไ วรั สcv(ศบค.) กล่ าวว่า แนวทางในเทศก าลสงกร านต์

ไม่ได้งดก ารจัดกิจกร รม แต่มีม าตรก ารป้องกันควบคุมโ รคส่วนตัว แต่ขอให้งดในกิจกร รมก ารส าดน้ำ ก ารจัดคอนเสิ ร์ต

กิจกร รมที่มีก ารสัมผัสใ กล้ชิด เช่ น ปาร์ตี้โฟม ปะแป้ง ส่วนก ารเดินทางก็สาม ารถเดินทางข้ ามจังหวัดได้

แต่เมื่อมีข้อกำหนดของคณะกร รมก ารโ รคติดต่อจังหวัดนั้นออกมาก็ขอให้ปฏิบัติต ามจังหวัดนั้นๆ

นพ.ทวีศิลป์ กล่ าวว่า ในก ารประชุมของกระทร วงสาธ ารณสุข (สธ.) หารือร่ วมกับหน่ วยงานโ รงพย าบ าล

ในสังกัดของมหาวิทย าลัย ปร ากฏก ารณ์ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลาสั้นๆ ที่ผ่ านมานี้ สร้างความแออัดเกิ ดขึ้นแล้วในโ รงพย าบ าล

ทั้งก ารขอรับก ารตร วจ รวมถึงผู้ป่ วยที่พบจำนวนที่มากขึ้น ใช้เตี ยงมากขึ้นด้วยทั้งในภ าครั ฐและเอ กช น จึงเตรี ยมก ารเรื่ องแผนต่ างๆ

โดย 1.ขอขย ายเตี ยงที่อยู่ในแต่ละโ รงพย าบ าลให้เพิ่มขึ้นทั้งรั ฐและเอ กช น

2.เปิ ดม าตรก ารของก ารใช้สถ านกักกันในโ รงพย าบ าลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ)

ที่เป็นโ รงแ รมต่ างๆเข้ ามาอยู่ในระบบ และให้โ รงพย าบ าลไปประกบ

เพร าะอย่ างที่เห็นว่าส่ วนใหญ่อาก ารไม่มาก อาก ารน้อยให้ไปนอนที่โ รงแ รมที่จะสาม ารถ

ให้ก ารบริก ารในลักษณะทางก ารแพทย์ได้ และ

3. เตรี ยมก ารเรื่องของโ รงพย าบ าลสน ามเพร าะฉะนั้นจังหวัดต่ างๆ

เริ่มมีก ารจัดเตรี ยมความพร้อม ขณะนี้หล ายจังหวัดที่มีก ารแพ ร่กระจ ายของโ รคจำนวนมากและมีก ารสั่งก ารให้มีก ารเตรี ยมความพร้อมแล้ว

ผู้สื่อข่ าวถ ามถึงcv สายพันธุ์อังกฤษเข้ ามาประเทศไทยได้อย่ างไร จำเป็นต้องมีก ารปรับเรื่องก ารกักตัวหรือไม่

โฆษก ศบค. กล่ าวว่า ในก ารดูแลรักษาพย าบ าล อาจจะต้องใช้ตัวเ ลขเต็มที่ในก ารดูแลป้องกัน

เพร าะเคยมีกรณีมาก่อนที่อยู่ในสถ านที่กักกันครบ 14 วันออกมาแล้วยังพบก ารติดเชื้ อ เพร าะฉะนั้น

ก ารดูแลรักษาก็ต้องดูแลใ กล้ชิดในสายพันธุ์นี้ ส่วนที่ว่ามาจ ากที่ไหนยังไม่มีคำตอบในช่ วงเวลาตอนนี้

โดยทีมสอบสวนโ รค กรมควบคุมโ รค จะลงไปหาเห ตุให้ได้ ซึ่งจ ากเดิมมีระบบผู้เดินทางมาจ ากต่ างประเทศจะมีสถ านที่กักกันดูแล

แต่นี่เข้ ามาถึงในระดับใจกล างเมื องเกิ ดขึ้นได้อย่ างไรจะเป็นทฤษฎีเก่ าที่อยู่ครบก ารกักกันแล้ว

หรือลักษณะของโ รคอยู่มากกว่า 14 วัน หรือกรณีอื่นๆ สิ่งต่ างๆเหล่ านี้ก็จะมีก ารหารือและห าคำตอบขึ้นมา

ข้อมูลmatichon