บิ๊กป้อมใจดี ทำขันน้ำพล าสติกมอบพี่น้องชาวไทยเนื่ องในวันสงกร านต์

เทศก าลสงกร านต์ปีนี้ น ายกฯลุงตู่ ใจดี ปล่ อยผีให้ประชาช นหยุดย าวติดต่อกัน 6 วันเต็มๆ

เพื่อกระตุ้นพี่น้องชาวไทยให้ออกเดินทางท่องเที่ยวกันให้สุดลิ่มทิ่มประตู

รั ฐบ าลเชิญชวนฉลองเทศก าลสงกร านต์ด้วยก ารทำบุญตักบ าตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ต ามประเพณีไทย

แต่ห้ ามประชาช นเล่นส าดน้ำสงกร านต์เพื่อป้องกันเชื้ อcvแพ ร่กระจ าย!!

“แ ม่ลู กจันทร์” กรา บเรี ยนว่าในโอก าสฉลองปีให ม่ไทยปีนี้ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวร รณ” รองน ายกฯ

และหัวหน้ าพร รคพลังประช ารั ฐ ได้สั่งทำขันน้ำพล าสติกพิมพ์ชื่อตัวเอง พร้อมคำอวยพร “สุขสันต์วันสงกร านต์” จำนวน 2 แสนใบ

มอบให้ ส.ส.ขนไปแ จกพี่น้องประชาช นเป็นของขวัญของฝากจ าก “ลุงป้อม” เนื่ องในเทศก าลปีให ม่ไทย

“แ ม่ลู กจันทร์” มองว่าก ารแ จกขันพล าสติกพิมพ์ชื่อ “ลุงป้อม” หน. พร รคพลังประชารั ฐ

ไม่น่าจะเข้ าข่ ายก ารซื้อเสี ยงล่วงหน้ าอย่ างที่บ างฝ่ ายโจมตี

เพี ยงแต่ก ารแ จกขันน้ำพล าสติกไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็นจริง

เพร าะปีนี้รั ฐบ าลลุงตู่ห้ามประชาช นเล่นส าดน้ำสงกร านต์

ถ้า “ลุงป้อม” หัวหน้ าพร รคพลังประชารั ฐ เกิ ดใจป้ำจะแ จกของที่ระลึกฉลองเทศก าลสงกร านต์ให้พี่น้องประชาช น

ควรแ จกของที่ชาวบ้ านข าดแค ลนและใช้ประโย ชน์ได้จริง

เช่ น…แ จกหน้ าก ากอน ามัย หรือแ จกเจลล้ างมือ หรือแ จกกระติกน้ำพล าสติก

ก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจกว่าแ จกขันน้ำพล าสติก ซึ่งชาวบ้ านมีใช้อยู่แล้วทุกคร อบค รัว

“แ ม่ลู กจันทร์” ชี้ว่าความจริงของแ จกฟรีช่ วงเทศก าลสงกร านต์มีให้เลือกมากมายก่ ายกอง

“ลุงป้อม” ไม่ควรเลือกแ จก “ขันนํ้าพล าสติก” เลี ยนแบบอดีตน ายกฯ ทักษิณ ชินวัตร

ผู้เป็นต้นตำรับแ จกขันนํ้าพล าสติกให้ประชาช นใช้เล่ นส าดนํ้าสงกร านต์ จ นเป็นข่ าวบ านปล ายใหญ่โต

เรื่องมันเป็นอย่ างไร “แ ม่ลู กจันทร์” จะฉายหนังเก่ าให้ชม

เห ตุเกิ ดขึ้นช่ วงก่อนสงกร านต์ปี 2559 ยุครั ฐบ าล คสช. อดีตน ายกฯทักษิณ

สั่งทำขันนํ้าพล าสติกหล ายแสนใบมอบให้ ส.ส.พร รคเพื่อไทย นำไปแ จกพี่น้องประชาช น

รั ฐบ าลบิ๊กตู่ สั่งทหารลุยค้นบ้ าน อดีต ส.ส.พร รคเพื่อไทย ยึดขันแดงของกล างที่ยังแ จกไม่หมดไปได้หล ายหมื่นใบ

แต่ที่เป็นเรื่องบ านปล าย เพร าะชาวบ้ านที่ได้รับแ จกขันแดง แล้วเอาไปโพสต์โชว์ในโซเชียล

โดนตำรวจจับกุมแ จ้งข้อหา ม.116 ฐ านยุยงปลุกปั่นให้เกิ ดความไม่สงบในบ้ านเมือง

ต้องเป็นจำเลยขึ้นศาลทหาร… เพร าะครอบครองขันแดงใบเดียว

“ขันแดง” จึงกล ายเป็น “ของแสลง” ตั้งแต่บัดนั้นมา

บัดนี้มี “ขันนํ้าเงิ น” ของ “ลุงป้อม” แ จกประชาช นแทน “ขันแดง”

ใครได้รับแ จกขันลุงป้อม ไม่ต้องกลัวตำรวจจับกุม

แต่ห้ าม…เอาขันลุงป้อมไปเล่นส าดนํ้าสงกร านต์!!

เพร าะปีนี้น ายกฯลุงตู่สั่งห้ าม ประชาช นเล่นส าดนํ้าทุกกรณี

ไม่ว่าใช้ขันนํ้าสีอะไร ก็โดนตำรวจจับทั้งนั้นแหละโยม.

ข้อมูลthairath