10 เม.ย. กรุงไทยแ จ้งปิ ดปรับปรุงระบบชั่วคร าว

8 เมษายน 2564 ธน าค ารกรุงไทย ได้แ จ้งผ่ านระบบโซเชี ยลมีเดีย ระบุว่า ใน วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564

เวลา 00.45 – 07.45 น. (คืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์) บริก ารที่ไม่สาม ารถทำธุรกร รมได้ชั่วคร าว

: ฝาก ถอน โอน-รับเงิ นโอน ชำระเงิ น เติมเงิ น และบริก ารอื่นๆ ในระบบและช่องทางบริก ารบ างส่วน ได้แ ก่

Krungthai ATM /ADM

Krungthai NEXT

เป๋าตัง

เป๋าตุง

ถุงเงิ น

Krungthai PromptPay

บริก ารแ จ้งเตื อนอัตโนมัติผ่ านโทรศัพท์มือถือ (Krungthai SMS Alert)

เครื่ องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai EDC)

Krungthai Corporate Online

Krungthai Biz Payment

Krungthai CO-OP

บริก ารโอนเงิ นผ่ านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Cheque)

Krungthai Tele-Banking

บัตร Krungthai IPAC

บัตร Krungthai Travel Card

บัตร Krungthai Cash Card

กรุงไทย เติมบุญ (Krungthai e-Donation)

บริก ารจองซื้อหลักทรั พย์ออนไลน์ (Money Connect by Krungthai)

บริก ารรับชำระสิ นค้ าและบริก าร

บริก าร Merchant Management System (MMS)

บริก ารหลักทรั พย์จัดก ารกองทุนกรุงไทย (Selling Agent)

บริก ารรับชำระเงิ นออนไลน์ (Smart Payment Gateway)

Krungthai Connext

บริก าร CGP – Corporate Group Payment

บริก ารชำระเงิ นผ่ าน Alipay และ Wechat

บริการ Krungthai Verified by Visa

บริก ารตร วจสอบยอดเงิ นในบัตรองค์ก ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

บูธแ ลกเปลี่ ยนเงิ นตร าต่ างประเทศ (Krungthai Exchange Booth)

Krungthai Contact Center อาทิเช่ น ก ารตร วจสอบข้อมูลบัญชี

ข้อมูลthaipost