ท่ านที่เกิ ดในวันนี้ จะประสบความสำเ ร็จในหน้ าที่ก ารงานจะร่ำร วยจ นค าดไม่ถึง

ดูด วงร ายวันประจำวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันศุกร์

ก ารงาน ประสบความสำเร็จในก ารสร้ างผลงาน

ก ารเงิ น มีฐ านะร่ำร วยกว่าแต่ก่อน

ความรัก เกิ ดก ารเดินทางแล้ว ได้พบรัก

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ปลูกต้นบัว

อัญมณีมงคล โอปอล

สีมงคล สีส้ม

เ ลขนำโ ชค 0,2,4,5,6,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook