กรุงไทยแ จ้งปรับปรุงแอป เป๋าตังชั่วคร าว

กรุงไทย แ จ้งปรับปรุงแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 23:00 น. จ นถึงวันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 06:00 น.

เพจเฟซบุ๊ก ธน าค ารกรุงไทย โพสต์ข้อความเกี่ ยวกับก ารปรับปรุงแอปพลิเคชั่นเป๋าโดยมีเนื้ อหาดังนี้

เพื่อยกระดับก ารให้บริก าร ธน าค ารจะทำก ารปรับปรุงแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันพฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 23.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.

ธน าค ารขออภั ยในความไม่สะด วกมา ณ โอก าสนี้

ข้อมูลsanook