เผยวิธีซื้อสล ากออมสิ นอย่ างไรให้ถูกร างวัล

เปิ ดวิธีซื้อ “สล ากออมสิ น” ให้ “ถูกร างวัล” ทุกง วด แบบไม่ต้องพึ่ง “ดวง” เพียงอย่ างเดียว

“สล ากออมสิ น” เป็นผลิตภัณฑ์ “สล ากออมทรั พย์” หนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบของก าร “ออมเงิ น”

จ าก “ธน าค ารออมสิ น” ที่ผู้ฝากจะได้รับ “ด อกเบี้ ย” ต ามอัตร าที่กำหนด พร้อมมีสิ ทธิ์ลุ้นร างวัลทุกเดือน คล้าย “ห วย”

และหากฝากเงิ นครบกำหนด จะได้เงิ นต้นคืนพร้อมด อกเบี้ ยด้วย

ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลื อกในก ารออมเงิ น แถมก ารลุ้นร างวัลสนุกๆ ให้ก ารออมเงิ นไม่น่ าเบื่ อ

ทว่า หล ายค นที่เคยมีประสบก ารณ์ในก ารออมเงิ นในสล ากออมสิ น หรือสล ากออมทรั พย์ ก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ

คือค นที่ถูกร างวัล หรือถูกร างวัลบ่อยๆ และค นที่ไม่เคยถูกร างวัลเลย ซึ่งค นกลุ่ ม

หลังก็อดสงสัยไม่ได้ว่าค นที่ถูกร างวัลบ่อยๆ นี่ต้องดวงดีแค่ไหนกัน

‘สล ากออมสิ น’ ซื้อยังไงให้ “ถูกร างวัลทุกง วด”

– “สล ากออมสิ นดิจิทัล 2 ปี” ฝาก 100,000 บ าท จะมีสิทธิถูกร างวัลเ ลขท้ าย 3 ตัวทุกเดือน (มูลค่ าร างวัลละ 20 บ าท)

– “สลากออมสิ นพิเศษ 2 ปี” ฝาก จำนวนเงิ น 100,000 บ าท จะมีสิ ทธิถูกร างวัลเ ลขท้ าย 3 ตัวทุกเดือน (มูลค่ าร างวัลละ 20 บ าท)

– “สลากออมสิ นดิจิทัล 1 ปี” ฝาก 200,000 บ าท จะมีสิ ทธิถูกร างวัลเ ลขท้ าย 4 ตัวทุกเดือน (มูลค่ าร างวัลละ 20 บ าท)

ข้อมูลbangkokbiznews