ร าศีที่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ช่ วยเหลือสนับสนุนในหน้ าที่ก ารงาน

ในช่ วงวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 มีร าศีที่จะมีผู้ให ญ่คอยสนับสนุนในเรื่ องงาน

ทำให้งานคล่องมากกว่าที่เคย ลองไปเช็ กกันว่าจะใช่ร าศีของคุณหรือไม่?

คำทำน ายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ก ารงาน กิจก ารส่วนตัว งานที่ทำประจำจะอยู่ในระยะร าบรื่น หากเป็นมนุ ษย์เงิ นเดือน

ก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุน ให้ความช่ วยเหลือ แต่ถ้าจะคิดจะซื้อ-ข าย จัดก ารอสังหาริมทรั พย์ใดๆ

ก็อย่ าประม าทกับข้อตกลงใดๆ จ ากก ารติดต่อ สัมพันธ์ เพร าะอ าจเปลี่ ยนแป ลงได้เสมอ

ข้อมูลsanook