กลับมาเศร้ าอีกครั้งร าค าน้ำมันปรับขึ้นทุกช นิด

PTT Station และบ างจ าก ปรับร าค าข ายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกช นิดขึ้น 0.50 บ าทต่อลิตร

เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บ าทต่อลิตร ส่วนกลุ่ มดีเซลทุกช นิด ปรับขึ้น 0.30 บ าทต่อลิตร มีผล 31 มี.ค. 64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยร าค าข ายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 34.06 บ าทต่อลิตร, GSH95 = 26.65 บ าทต่อลิตร, E20 = 25.14 บ าทต่อลิตร,

GSH91 = 26.38 บ าทต่อลิตร, E85 = 21.09 บ าทต่อลิตร, HSD- B7= 26.49 บ าทต่อลิตร,

HSD-B10 = 23.49 บ าทต่อลิตร, HSD-B20 = 23.24 บ าทต่อลิตร, ดีเซลพรีเมี ยม B7 = 31.16 บ าทต่อลิตร

โดยร าค าข ายปลีกข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลmgronline