ท่ านที่เกิ ดวันเสาร์เตรี ยมตัวสละโสด

ดูด วงร ายวันประจำวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 สำหรับท่ านที่เกิ ดวันเสาร์

ก ารงาน ทำธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรดี

ก ารเงิ น มีเรื่องทำให้เสี ยทรั พย์

ความรัก ก ารเดินทางไปทำบุญทำให้ได้พบคู่คร องผิวสองสี

เคล็ดลับเส ริมด วงประจำวันนี้

ปลูกต้นเศร ษฐีมาเลย์

อัญมณีมงคล พลอยสต าร์สีน้ำเงิ น

สีมงคล สีน้ำเงิน

เ ลขนำโ ชค 0,4,5,8,9

ฤกษ์ดีประจำสัปดาห์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564

ฤกษ์ดีในก ารทำบุญขึ้นบ้ านให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:12 – 12:45

ฤกษ์ดีในก ารซื้อรถยนต์คันให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:09 – 13:39

ฤกษ์ดีในก ารติดต่อเจรจ างานต่ างๆเหม าะในช่ วงเวลา 8:39 – 14:11

ฤกษ์ดีในก ารเปิ ดร้ านเริ่มธุรกิจให ม่เหม าะในช่ วงเวลา 9:00 – 13:11

ฤกษ์ดีในก ารเดินทางทำบุญเหม าะในช่ วงเวลา 5:23 – 12:45

ข้อมูลsanook