สภ าพอาก าศวันนี้ฝนฟ้าคะนอง15 จว.ระวั งลมแ รง

อุตุฯ เผย “เหนือ-อีส าน-กล าง-ตะวันออก” ยังมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโ ชกแ รง-ฝนตกหนักบ างพื้นที่

“ใต้” ฝนฟ้าคะนอง-ตกหนักบ างแห่ง ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า บริเวณความกดอาก าศสูงหรือมวล

อาก าศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้

ยังคงพัดนำความชื้นจ ากทะเลจีนใต้และอ่ าวไทยเข้ ามาปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกลาง ภ าคตะวันออก

รวมทั้งกรุงเทพมห านครและปริมณฑล ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่ อนเข้ ามาปกคลุมภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

และประเทศล าวตอนบน ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโ ชกแ รงและฝนตกหนักบ างแห่ง

สำหรับทะเลอันดามัน ภ าคใต้ และอ่ าวไทย มีลมตะวันตกเฉี ยงใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนอง

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในหล ายพื้นที่ ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง

ข้อมูลthairath