บิ๊กตู่ ยันไม่มีก ารล็อกด าวน์

“บิ๊กตู่” ยันไม่ล็อกด าวน์ เตรี ยมหาม าตรก ารรับมือ “cvสายพันธุ์อังกฤษ” หลังแพทย์กังวลก ารเดินทางข้ าม

จว.อ าจติดเพิ่ม 100 เท่า ลั่น “อะไรจะเกิ ด ก็ต้องเกิ ด”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน เวลา 16.30 น. ที่จังหวัดนครร าชสีมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี

ให้สัมภ าษณ์ภ ายหลังเป็นประธ านในพิธีเปิ ดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่ างเมืองสายบ างปะอิน-นครร าชสีมา

ช่ วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว ถึงกรณีที่คณะแพทย์แสดงความเป็นห่ วงก ารเดินทางข้ ามจังหวัดในช่ วงเทศก าลสงกร านต์ว่า

ขณะนี้รั ฐบ าลกำลังหาแนวทางก ารแ ก้ไขปั ญห าให้เกิ ดความสมดุลระหว่ างเรื่องสุขภาพกับเรื่องเศร ษฐกิจ ซึ่งต้องเห็นใจ

ส่วนกรณีที่แพทย์กังวลว่าcv สายพันธุ์อังกฤษ ที่สร้ างคลัสเตอร์ทองหล่อมีความรุนแ รง และอ าจจะทำให้เกิ ดก ารระบ าดได้มากถึง 100 เท่านั้น

คิดว่า “อะไรจะเกิ ด ก็ต้องเกิ ด” เพร าะเป็นเรื่องของค นจำนวนมาก ซึ่งต้องหาทางแ ก้ไข และเป็นช่ วงของก ารกลับภูมิลำเน า

แต่ละจังหวัดก็มีม าตรก ารคัดกรอง กักตัว ซึ่งรั ฐบ าลพย าย ามดำเนินก าร

เพร าะหากรั ฐบ าลจะปิ ดทั้งหมดแล้วให้อยู่บ้ านก็ทำได้ แต่ถ ามว่าจะเอาหรือไม่ล่ะ

ทั้งนี้ น ายกรั ฐมนตรีได้กล่ าวตอนหนึ่งระหว่ างอยู่บนเวที โดยยอมรับว่ารั ฐบ าลกำลังเผ ชิญกับปั ญห าทางด้ านเศร ษฐกิจ

และก ารแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไ วรั สcv ซึ่งยังคงยืนยันว่า รั ฐบ าลตั้งใจจะทำให้จีดีพีโตไม่ต่ำกว่า 4 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งถือเป็นความท้าท ายท่ ามกล างตัวเลขผู้ติดเชื้ อไ วรั สที่เพิ่มขึ้นวันละไม่ต่ำกว่าหลักร้อย ซึ่งหากตนจะสั่งล็อกดาวน์เป็นเรื่องง่าย

แต่อ าจจะส่งผลกระทบต่ออีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตนจะแ ก้ไขปั ญห าให้ได้ แ ม้จะต ายก็ยอม พร้ อมขอให้ประชาช นรักทหารและตำรวจ

ไม่อย่ างนั้นก็ไม่เหลืออะไร ส่วนอะไรที่ทำไม่ดี ก็ให้บอก เพร าะรั ฐบ าลพร้ อมที่จะปรับปรุงเสมอ

ข้อมูลmatichon