ลู กจ้ างมีเฮแ รงงานย้ำน ายจ้ างให้ลู กจ้ างหยุดงานวันสงกร านต์เพิ่ม

รมว.รง. ย้ำขอความร่ วมมือ “น ายจ้ าง” จัดให้ “ลู กจ้ าง”ได้หยุดงานในวันที่ 12 เม.ย.ช่วง “สงกร านต์”

เพิ่ม หวังส่งเส ริมก ารท่องเที่ ยวก ารบริโ ภคสิ นค้ าในประเทศ

ต ามที่คณะรั ฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาค ม 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็น

“วันหยุดร าชก าร”เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 รวม 6 วัน นั้น

ขอความร่ วมมือ”น ายจ้ าง”ให้ “ลู กจ้ าง” หยุดเพิ่ม กระตุ้นเศร ษฐกิจ

จุดประสงค์เพื่อให้ประชาช นได้เดินทางกลับไป “เยี่ ยมคร อบครั ว”ณ ภูมิลำเน าของตัวเองและร่ วมกิจกร รมต าม

“ประเพณี”นิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่ วงเทศก าล “สงกร านต์” และเพื่อก ารส่งเส ริม “ก ารท่องเที่ยว”

และบริโ ภคสิ นค้ าภายในประเทศมากขึ้นซึ่งจะเป็นก าร “กระตุ้นเศร ษฐกิจ”ในภาพรวมของประเทศต ามนโยบ ายของรั ฐบ าล

สุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าก ารกระทรวงแ รงงาน กล่ าวว่า ได้มอบหม ายให้ “กรมสวั สดิก ารและคุ้มครองแ รงงาน”

ออกประก าศขอความร่วมมือ “น ายจ้ าง” เจ้ าของสถานประกอบกิจก าร กำหนดให้วันดังกล่ าวเป็นวันหยุดให้ “ลู กจ้ าง”เพิ่มเติมด้วย

ย้ำ”น ายจ้ าง”และ “ลู กจ้ าง”ช่ วงสงกร านต์ปฎิบัติชีวิ ตวิถีให ม่

ทั้งนี้ ในก ารเดินทางกลับภูมิลำเน าขอให้ “ลู กจ้ าง” ผู้ใช้แ รงงาน และประชาช นทั่วไปเดินทางด้วยความปล อดภั ย

ปฏิบัติตัวต าม”ชีวิตวิถีให ม่” และแนวปฏิบัติในก ารป้องกันโ รคต ามที่กระทร วงสาธ ารณสุขกำหนด

โดยให้หลีกเลี่ ยงกิจกร รมที่มีความเสี่ ยงต่อก ารติดเชื้ อโ รค”cv”

น ายอภิญญา สุจริตต านันท์ อธิบดีกรมสวั สดิก ารและคุ้มครองแ รงงาน (กสร.) กล่ าวต่อว่า กสร.ได้ประก าศ

ขอความร่ วมมือสถานประกอบกิจก ารจัดให้ “ลู กจ้ าง”ได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 2564

เพื่อให้สอดรับกับนโยบ ายของรั ฐบ าลที่กำหนดให้เป็น “วันหยุดร าชก าร”

สถานประกอบกิจก ารส่วนใหญ่ประก าศให้เป็นวันหยุดต าม “ประเพณี”เพิ่มเติมเพื่อให้ “ลู กจ้ าง”ได้มีวันหยุด

ต่อเนื่องสาม ารถเดินทางกลับภูมิลำเน ามีเวลาพักผ่อนและใช้ชีวิตกับคร อบครั วอย่ างเพียงพอ สิ่งสำคัญในก ารเดินทางประก ารหนึ่งขอให้

“ลู กจ้ าง”และ”น ายจ้ าง”ใช้ความระมั ดระวั งในก ารขับขี่ย านพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

รวมทั้งขอให้วางแผนก ารเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปล อดภั ย

ข้อมูลbangkokbiznews