เร าช นะกลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟนเตรี ยมรับเงิ นผ่ านบัตรประชาช น9 เม.ย.นี้

เช็ คเร าช นะ 7 เม.ย. กลุ่ มไม่มีสม าร์ทโฟนได้แล้ว เงิ นเข้ าบัตรประชาช น 9 เม.ย. 64-

ก ารประก าศผลก ารคัดกรองคุณสมบัติสำหรับกลุ่ มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน

เช็ คเร าช นะ – น างสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิจก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้ าก ารประก าศผลก ารคัดกรองคุณสมบัติประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ

(กลุ่มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน) ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารเร าช นะ (โครงก ารฯ) ระหว่ างวันที่ 8 – 26 มีน าค ม 2564 ว่า

ประชาช นที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่วมโครงก ารฯ ในช่วงเวลาดังกล่ าว สาม ารถตร วจสอบผลก ารคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564

เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ .com หรือ Call Center ของธน าค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) หม ายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โดยผู้ผ่ านก ารคัดกร องคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท

และสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบัตรประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าหรือผู้

ให้บริก ารที่เข้ าร่ วมโครงก ารฯ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาค ม 2564

เร าช นะกลุ่ มพิเศษลงทะเบี ยนระหว่ าง 27 มี.ค. -9 เม.ย. 64 เช็ คสิ ทธิเร าช นะได้วันที่ 28 เม.ย. 64

นอกจ ากนี้ โฆษกกระทร วงก ารคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภ าวะพึ่งพิง

(ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติดเตี ยง) ที่ไม่สาม ารถเดินทางออกจ ากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่ วยเหลือ

จ ากหน่ วยรับลงทะเบี ยนเคลื่ อนที่ ที่ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงก ารฯ ระหว่ างวันที่ 27 มีน าค ม – 9 เมษายน 2564

จะทร าบผลก ารคัดกร องคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยผู้ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับก ารโอนวงเงิ นสิ ทธิ์ จำนวน 7,000 บ าท และสาม ารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ผ่ านบัตร

ประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบก ารร้ านค้ าหรือผู้ให้

บริก ารที่เข้ าร่วมโครงก ารฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาค ม 2564

เร าช นะล่ าสุด 7 เม.ย. 64 เงิ นสะพัด 1.92 ล้ านบ าท

โฆษกกระทร วงก ารคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้ าของโครงก ารฯ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ดังนี้

1) ประชาช นกลุ่ มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีก ารใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 72,028 ล้ านบ าท

2) ประชาช นกลุ่ มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่ มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ .com ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติเบื้ องต้นและยืนยัน

ก ารใช้สิ ทธิ์ร่ วมโครงก ารฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้ านค น และมีก ารใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์

สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 108,313 ล้ านบ าท และ

3) ประชาช นกลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีน าค ม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 11,844 ล้ านบ าท

ข้อมูลthethaiger