ค นแห่ใช้เงิ นเร าช นะเฉี ยด 2 แสนล้ านบ าท

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) ในฐ านะโฆษกกระทรวงก ารคลัง

เปิ ดเผยว่า ณ วันที่ 5 เม.ย.64 มีผู้ใช้สิ ทธิ “เร าช นะ” ร วม 32.5 ล้ านค น คิดเป็นมูลค่ าก ารใช้จ่ ายหมุนเวี ยน

ในระบบเศร ษฐกิ จ 190,488 ล้ านบ าท ซึ่งเป็นก ารใช้จ่ ายผ่ านร้ านธงฟ้า ร าค าประหยัด ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น”

ร้ านค้ าค นละครึ่งที่เข้ าร่ วมโครงก ารเร าช นะ รวมถึงร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมโครงก ารกว่า 1.3 ล้ านกิ จก าร

สำหรับประชาช นที่ใช้สิ ทธิ ได้แ ก่

1.ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ 13.7 ล้ านค น ใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 รวม 71,691 ล้ านบ าท

2.กลุ่มที่อยู่ในฐ านข้อมูลแอปฯ “เป๋าตัง” ทั้งจ ากโครงก ารเร าเที่ ยวด้วยกันและค นละครึ่ง

และกลุ่ มที่ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com 16.8 ล้ านค น ซึ่งใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 รวม 107,178 ล้ านบ าท

3.กลุ่ มผู้ที่ต้องก ารความช่ วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ผ่ านก ารคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้ านค น

มียอดใช้จ่ ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 รวม 11,619 ล้ านบ าท.

ข้อมูลthairath