ม33 เร ารักกันใช้ได้เย อะกว่าที่คิดตร วจสอบร้ านค้ าและบริก ารกว่า 9 ประเภท

เช็ ค “ม33เร ารักกัน” ใช้ได้มากกว่าแค่ซื้ออาห ารและสิ่งของที่จำเป็น แต่เช็ คร้ านค้ าและบริก าร 9 ประเภทที่

“ผู้ประกันตนมาตร า33” สาม ารถสแ กนสิ ทธิผ่ าน “เป๋าตัง” ได้

“ม33 เร ารักกัน” โครงก ารเยี ยวย า “ผู้ประกันตนมาตร า33” ต ามกฎหม าย “ประกันสังค ม” ในช่ วง

“วิกฤติcv” ได้ดำเนินโครงก ารมาถึงครึ่งทางแล้ว และกำลังทยอยจ่ าย “เงิ นเยี ยวย า”

วงเงิ นรวม “4,000 บ าท” สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงต ามที่โครงก ารกำหนด

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ดำเนินก าร ลงทะเบี ยน เช็ คสิ ทธิ และยืนยันสิ ทธิ เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงิ นเข้ าแอพพิลเคชั่น

“เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ ายกับร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่เข้ าร่ วมโครงก ารของรั ฐ ที่มีแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิ น”

โดย “กรุงเทพธุรกิ จออนไลน์” ช วนผู้มีสิ ทธิ “เร ารักกัน” ใช้เงิ นเยี ยวย าให้คุ้มกับร้ านค้ าและผู้ให้บริก ารที่หล ากหล ายที่ผู้มีสิ ทธิ

“เร ารักกัน” สาม ารถใช้ได้ พร้อมเช็ คเงื่ อนไขในก ารใช้จ่ ายเงิ นให้ถูกต้อง ดังนี้

“ม33 เร ารักกัน” ใช้จ่ ายอะไรได้บ้ าง?

ร้ านค้ าที่เข้าร่วมม าตรก าร สาม ารถแยกเป็นประเภทต่ างๆ ที่สาม ารถใช้จ่ ายเงิ น “ม33 เร ารักกัน” ได้ มีทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

2. สิ นค้ าในร้ านค้ าธงฟ้า

3. สิ นค้ าในกิ จก าร OTOP

4. สิ นค้ าทั่วไป เช่ น ร้ านข ายของฝ าก ร้ านซ่อมทุกประเภท เช่ ารถยนต์/มอเตอร์ไซค์ ร้ านข ายอุปกรณ์เพื่อก ารกีฬา

ร้ านข ายสิ นค้ าเกษ ตร ร้ านบริก ารเกี่ ยวกับสัตว์เลี้ ยง/ขายอาห ารสัตว์ ร้ านบริก ารจัดสวน ร้ านข ายเสื้ อผ้า มินิม าร์ท ตล าดสด

5. โ รงแรม/ที่พัก เช่ น โฮมสเตย์ หอพัก แมนชั่น อพ าร์ทเมนท์ แฟลต

6. สุขภ าพ/ความงาม เช่ น ร้ านข ายเครื่องสำอางและบำรุงผิว ร้ านข ายย าและอาหารเส ริม ร้ านเส ริมสวย ร้ านทำเล็บ ร้ านสปา ร้ านนวด

7. ขนส่งสาธ ารณะ ได้แ ก่ แท็กซี่ รถตู้ จักรย านยนต์ สามล้อถีบ รถสองแถว รถไฟฟ้า รถไฟ เรือ รถ บขส.

8. รับเหมา/งานช่ าง/ทำความสะอ าด

9. สุขภ าพ/ก ารแพทย์ เช่ น สถ านพย าบ าลประเภทที่ไม่รับผู้ป่ วยค้ างคืน กลุ่ มบริก ารด้ านสุขภาพและก ารแพทย์ คลินิก

วิธีค้นหา “ร้ านค้ า ม33 เร ารักกัน”

1. เข้ าเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

2. เลื่ อนไปที่เมนู “ค้นหาร้ านค้ าเพื่อใช้จ่ ายสิ ทธิ โครงก าร ม33 เร ารักกัน” คลิกปุ่ม “ค้นหาร้ านค้ า”

3. เลื อกประเภทร้ านค้ าที่ต้องก ารค้นหา

อย่ างไรก็ต าม จำนวนเงิ นที่ปร ากฏในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้ได้รับสิ ทธิเร ารักกันนั้น ไม่สาม ารถ “กดเป็นเงิ นสด”

ได้ แต่สาม ารถเก็บสะสมไว้ใช้ได้จ นถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 หรือวันที่สิ้ นสุดม าตรก าร ม33เร ารักกัน

ข้อมูลbangkokbiznews