ร าค าทองปรับขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง

“ร าค าทองวันนี้” เปิ ดตลาดเช้ า ปรับขึ้น 50 โดยร าค า “ทองคำแท่ง”

ข ายออกบ าทละ 25,700 ร าค า “ทองรูปพร รณ” ข ายออกบ าทละ 26,200

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 64 สมาค มค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.30 น. ร าค าทอง ปรับขึ้น 50 ส่งผลให้

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,600 ข ายออกบ าทละ 25,700 บ าท

ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 25,135.28 ข ายออกบ าทละ 26,200 บ าท.

ข้อมูลthairath