ทั่วไทยมีฝน 22 จว. อ่ วมแ น่เจอฝนหนักลมแ รง

อุตุฯ เผย “เหนือ-อีส าน-กล าง-ตะวันออก” มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่

ฝนตกหนักบ างแห่ง “ใต้” ฝนฟ้าคะนอง ฝุ่นละออง-หมอกควัน สะสมน้อยลง

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้ า

บริเว ณคว ามกดอาก าศสูงหรือมวลอาก าศเย็นกำลังปานกล าง ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำคว ามชื้นจ ากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ ามาปกคลุมภ าคเหนือตอนล่ าง

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ภ าคกล าง ภ าคตะวันออก ร วมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่ อนเข้ ามาปกคลุมภ าคเหนือ ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโ ชกแ รงบ างพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง เนื่ องมีฝนตกต่อเนื่ องมาหล ายวัน

ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนอาก าศคล ายความร้อนลงในระยะนี้ สำหรับทะเลอันดามัน ภ าคใต้ และอ่ าวไทย

มีลมตะวันตกเฉี ยงใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดปกคลุม ทำให้ภ าคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

ฝุ่นละอองขน าดเล็ก บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกในหล ายพื้นที่ ทำให้ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันลดลง

เว้นแต่บริเวณภ าคเหนือตอนบนยังคงมี ก ารสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่

ข้อมูลthairath